เวทีพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชรจังหวัดเลย ยกระดับกระบวนการดำเนินงานชุมชนคนสู้เหล้า

วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2565 ณ วัดศรีพนมมาศ อ.เชียงคาน เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกับ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเลย จัดเวทีพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร ชุมชนคนสู้เหล้า 9 ชุมชน จาก อ.เมืองเลย อ.วังสะพุง อ.เอราวัณ และอ.เชียงคาน

เพื่อยกระดับ ต่อยอดและขยายผลกระบวนการการทำงานคนสู้เหล้าในพื้นที่ 4 อำเภอ กิจกรรมในเวทีจะเป็นการวิเคราะห์ต้นทุน

การดำเนินงานชุมชนคนสู้เหล้า 13 เรื่อง ได้แก่

1.การเก็บข้อมูลผู้ดื่ม / ไม่ดื่ม ร้านค้าในชุมชน

2.กระบวนการชวนคนลดละ เลิกเหล้า ชวน -ช่วย -ชมเชียร์-เชิดชู

3.จัดสภาพแวดล้อม งานบุญปลอดเหล้า/ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมาย

4.จัดตั้งคณะทำงานชมรมอ.สคล. จิตอาสาร่วมกันทำงานลดเครืองดื่มแอลกอฮอล์

5.เชื่อมภาคี รพ.สต. /อบต.,เทศบาล/แกนนำชุมชน ฯลฯ

6. การสร้างฐานเรียนรู้ 4 ด้าน และวิทยาการประจำฐาน

7.การรับการสนับสนุนกองทุนระดับตำบล

8.มีกิจกรรมชวนเลิกตลอดปี (ชวน ช่วย เชียร์ ชู ชง แชร์)

9.การเชื่อมนโยบายอำเภอ

10.มีสวัสดิการสมาชิกชมรมอ.สคล.(เลิกเหล้าแล้วได้อะไร)

11.ต่อยอดเศรษกิจพึ่งตนเอง (คุณภาพชีวิตดีขี้น)

12.สร้าง/ส่งเสริมแกนนำ แถว2 แถว3เป็นพลังคนรุ่นใหม่

13.นวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆในการชวนคนลด ละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยนางฐิติพันธ์ วงศ์คำจันทร์ ผู้ประสานงาน ประชาคมงดเหล้า จ.เลย กล่าวว่าชุมชน 9 แห่ง ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นชุมชนต้นแบบในการทำงานชุมชนคนสู้เหล้าในจังหวัดเลย มีแกนนำคนหัวใจเพชรขับเคลื่อนงานในชุมชนด้วยการจัดตั้งชมรม อ.สคล.ทำกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญประเพณี งานศพปลอดเหล้า ส่งเสริมสัมมาชีพคนเลิกเหล้า รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคนเลิกเหล้า โดยได้รับการสนับสนุนจากนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้าทั้ง 4 อำเภอ ซึ่งทางเครือข่ายงดเหล้าจ.เลย จะสนับสนุนการทำงานของพื้นที่อย่างเต็มที่

#ชุมชนคนสู้เหล้า

#เครือข่ายงดเหล้า

#SDN

#สสส.

#เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเลย

#คนหัวใจเพชร

กองบรรณาธิการ SDNThailand