สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 65

27 พ.ค. 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สรวย โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 65

บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ในกิจกรรมดำเนินการโดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอำเภอแม่สรวย ร่วมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก๊อ(งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) และ สสอ.แม่สรวย ได้จัด กิจกรรมการออกบูธเพื่อการช่วยเลิกบุหรี่ด้วยยาสมุนไพรและวิถีบำบัดการทางการแพทย์แผนไทยที่หลากหลาย การเดินรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่ประชาชน และการอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ให้แก่เยาวชน

กองบรรณาธิการ SDNThailand