แลกเปลี่ยนเรียนรู้… ชุมชนสู้เหล้า 7 ชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา

เมื่อวันที่ 21-22 ณ ห้องประชุมทอแสง โรงแรมคงการ์เด้นท์ วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า 2 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ใน 7 ชุมชน ประกอบด้วยบ้านทุ่งเจริญ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน บ้านตุ่น (สันกว๊าน) อ.เมือง แบ้านเหล่าพัฒนา อ.แม่ใจ จ.พะเยา และ จอเจริญ ต.ดอนศิลา บ้านหัวฝาย ต.สันกลาง บ้านจ้อง ต.โป่งผา และ บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ภายใต้ Model การขับเคลื่อนชุมชน สู่ “ชุมชนสวัสดิการ” 4 ขั้นในการดำเนินงาน คือ 1.ชุมชนนักรณรงค์ 2.ชุมชนแหล่งเรียนรู้ 3.ชุมชนพึ่งตนเอง 4. “ชุมชนสวัสดิการ”

วันนี้เป็นเวทีฟื้นความหลัง จุดพลัง แนวทางพัฒนา เป็นชุมชนสวัสดิการที่เข้มแข็ง ในภาวะที่โลกที่สลับซับซ้อน ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหา ทุกพื้นที่ว่าเรายืนยันจะสู้ต่อไป จากกิจกรรม 2 วัน ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า การประเมินผลลัพธ์กิจกรรมที่เราทำด้วยเครื่องมือข่ายใยแมงมุมค้นหากิจกรรมที่เราอยากทำให้ดีในปี 2565 การหนุนเสริมและเพิ่มเติมส่วนที่เราต้องกลับไปปรับ และสุดท้ายชุมชน พี่เลี้ยงจะอยู่คู่เคียงกันมาปีนี้เราจะเดินเคียงคู่กันกับกิจกรรมการจัดตั้งชมรมหัวใจเพชรและกองทุนสวัสดิการชมรม

กองบรรณาธิการ SDNThailand