ชาวตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด จัดเวทีบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดงานบุญสร้างสุข ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโพนสูง  จัดเวทีบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานบุญประเพณี เป็นการจัดงานบุญสร้างสุข ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ไม่กระทำผิดกฎหมาย ลดอุบัติเหตุ ลดการทะเลาะวิวาท และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลดนักดื่มหน้าใหม่  เพื่อคาดหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ดในลำดับต่อไป โดยการสนับสนุนเวทีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

โดยในบันทึกข้อตกลง มีงานบุญหลักในการขับเคลื่อนร่วมกัน ดังนี้

1. งานบุญปริวาสกรรม 2. งานกุ้มข้าวใหญ่ 3. งานบุญข้าวจี่ 4. งานบุญผะเหวด 5. งานสงกรานต์ 6. งานบุญเบิกบ้านซำฮะเลี้ยงปู่ตา 7. งานบวช 8. งานศพ 9. งานบุญแจกข้าว 10. งานงดเหล้าเข้าพรรษา  11. งานบุญข้าวประดับดิน         12. งานบุญข้าวสาก 13. งานออกพรรษา 14. งานลอยกระทง 15. งานบุญกฐิน

ในการนี้มี นายบุญสืบ โทนหงสา นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง เป็นประธานในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้านในตำบลโพนสูง รพ.สต.บ้านสามขา และรพ.สต.บ้านจานใต้ โดยมีนายปรีชา แสนรัตน์ ผู้แทนประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด  และเครือพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม มีพระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ เป็นประธาน และพระสงฆ์ฝ่ายปกครอง ร่วมลงนามขับเคลื่อนด้วย พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนคนสู้เหล้า คนหัวใจเพชร หัวใจเหล็ก หัวใจหิน และผู้แทนชุมชนในเขตตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสักขีพยาน และจะพร้อมใจกันขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมตามเจตนารมณ์ต่อไป

ตำบลโพนสูง ค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่จัดงานบุญสร้างสุข ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

#เครือข่ายงดเหล้าตำบลโพนสูง #จังหวัดร้อยเอ็ด #สสส #สคล