“ เครือข่ายงดเหล้า และภาคีเครือข่าย นักรณรงค์ สร้างเสริมสุขภาวะ ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน “

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไล สถานบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา#คณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย #ศูนย์ประสานงานงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง และภาคีเครือข่ายนักรณรงค์ สร้างเสริมสุขภาวะ

ร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชนระบบ ติดเหล้ายัง .com ภาคใต้ “ เป็นกิจกรรมเพิ่มทักษะ เสริมสร้างองค์ความรู้ และสร้างแนวทางร่วมกัน สู่การขับเคลื่อนงาน รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ปรับเปลี่ยนค่านิยมในสังคม

โดยมีประเด็นการอบรมดังนี้

1. กล่าวเปิดกิจกรรม โดย ดร.ดนัย หวังบุญเลิศ ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

2. เรียนรู้เรื่องของ แนวทางการดำเนินงานการคัดกรองและบำบัดรักษาและการสื่อสาร ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอออล์ ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 ด้วยระบบ : ติดเหล้ายัง .com และแอพลิเคชั่น : 1B6 โดย นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

3. เรียนรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารและรณรงค์และปฏิบัติโดย คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ#สสส#สคล#thaihealth#งดเหล้าใต้ล่าง#งดเหล้าสงขลา#สื่อรักให้พักเหล้า#ไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพไม่เสี่ยงโควิด

กองบรรณาธิการ SDNThailand