พิธิเปิดการประชุมชี้แจงพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ (นายอำเภอนักรณรงค์) ประธานในพิธิเปิดการประชุมชี้แจงพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

โดยมีนายมานพ เงินโฉม สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ ผอ.รพ.สต.เหล่าหญ้า ผอ.รพ.สต.ป่าคา นายสำเริง บุญแจ้ง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรสร้างสุข จ.เพชรบูรณ์ นายบรรณกร เสือสิงห์ ชมรมคนหัวใจเพชร อ.เขาค้อ

นายปัณณทัต ปานเงิน ผปส.เครือข่ายสื่อ สคล.เหนือล่าง ร่วมประชุม วิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก

น.ส.ภัทรินทร์ ศิริทรากุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ น.ส.ปาลิตา ชาวเวียงจันทร์ นิติกร เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า จำนวน 50 คน

และเวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ จำนวน 50 คน โดยนายมานพ เงินโฉม สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ในการประชุม มีการมอบป้ายให้สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ COVID-19 (COVID FREE SETTING) และพูดคุยกับผู้ประกอบการให้รู้ทันและปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้ถูกต้องต่อไป กระบวนการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ สคล.เพชรบูรณ์สร้างสุข จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมไปถึงความเข้าใจลักษณะ สัญลักษณ์ ของเครื่องดื่มที่ร้านค้า ร้านอาหาร หรือผู้ประกอบการ อาจเผลอไปโฆษณาทั้งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ จนเป็นเหตุทำให้ต้องรับโทษทางกฎหมายในภายภาคหน้าได้ เมื่อผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร เข้าใจสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในแง่ของการโฆษณา และบทลงโทษ ก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายยาสูบ หรือบุหรี่ อีกด้วย ว่าขายให้ใครได้ ขายให้ใครไม่ได้ เวลาที่ขายได้ และการโฆษณา

ปัณณทัต ปานเงิน สื่อ สคล.นล. รายงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand