ชื่นชม 26 นักรณรงค์รางวัลสัปปายะ อวอร์ด ครั้งที่ 5 ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 25 เมษายน 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ที่่ผ่านมา นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดเวทีสานพลังเครือข่ายฯ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สัปปายะ อวอร์ด ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมอุทัยธานี ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง (สคล นล.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง

นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า

การจัดเวที สัปปายะ อวอร์ด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 มีเป้าหมายในการเชิดชูเกียรติองค์กรและเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงาน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ชัยนาท ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี ซึ่งรางวัลมีทั้งหมด 10 สาขา ได้แก่

1. นายอำเภอนักรณรงค์

2. นายอำเภอนักรณรงค์ยอดเยี่ยม

3. ชุมชนแหล่งเรียนรู้สู้เหล้ายอดเยี่ยม

4. ชมรมคนหัวใจเพชรยอดเยี่ยม

5. เจ้าภาพผู้สนับสนุนเทศกาล งานบุญประเพณีปลอดเหล้ายอดเยี่ยม

6. เครือข่ายผู้สนับสนุนงาน SDN

7. เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างภูมิคุ้มกันปลอดเหล้าปลอดภัยยอดเยี่ยม

8. เครือข่ายผู้ร่วมเฝ้าระวังและสนับสนุนการบังคับใช้กฏหมาย

9. กลุ่มแกนนำเยาวชน SDN ยอดเยี่ยม

10. ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ายอดเยี่ยม โดยในปีนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 26 รางวัล เป็นที่น่ายกย่อง เชิดชู เกียรติ มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์จากการดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่

1) นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก ประเภทรางวัลนายอำเภอนักรณรงค์

2) นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ ประเภทรางวัลนายอำเภอนักรณรงค์

3) นายสุรพล ระลอก นายอำเภอบึงสามัคคี ประเภทรางวัลนายอำเภอนักรณรงค์

4) นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ประเภทรางวัลนายอำเภอนักรณรงค์

5) นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประเภทรางวัลนายอำเภอณรงค์ ยอดเยี่ยม

6) นางสายปิ่น แก้วเกตุ ชุมชนบ้านริมธารา หมู่ 2 อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ประเภทรางวัลชุมชนแหล่งเรียนรู้สู้เหล้า ยอดเยี่ยม

7) นายมเนศ จันดา ชุมชนบ้านไร่ หมู่ 1 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทรางวัลชุมชนแหล่งเรียนรู้สู้เหล้า ยอดเยี่ยม 8)นายวันชัย ถึงทุ่ง ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลบ้านป้อม ประเภทรางวัลชมรมคนหัวใจเพชรยอดเยี่ยม

9) นายบรรณกร เสือสิงห์ ชมรมคนหัวใจเพชรอำเภอเขาค้อ ประเภทรางวัลชมรมคนหัวใจเพชรยอดเยี่ยม

10) นายประเชิญ สายทอง ชมรมคนหัวใจเพชรจังหวัดตาก ประเภทรางวัลชมรมขนหัวใจเพชรยอดเยี่ยม

11) นายวิชัย ทองหลัง ชมรมคนหัวใจเพชรจังหวัดพิษณุโลก ประเภทชมรมขนหัวใจเพชรยอดเยี่ยม

12) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประเภทรางวัลเจ้าภาพผู้สนับสนุนเทศกาลงานบุญประเพณีปลอดเหล้ายอดเยี่ยม

13) นางภัทริยา ตาคำ ครู กศน. ประเภทรางวัลเครือข่ายผู้สนับสนุนงาน SDN ยอดเยี่ยม

14) นางสาวประกาย บัลลัง ประเภทรางวัลเครือข่ายผู้สนับสนุนงาน SDN ยอดเยี่ยม

15) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประเภทรางวัลเครือข่ายผู้สนับสนุนงาน SDN ยอดเยี่ยม

16) นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตาก ประเภทรางวัลเครือข่ายผู้สนับสนุนงาน SDN ยอดเยี่ยม

17) นักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ประเภทรางวัลเครือข่ายผู้สนับสนุนงาน SDN ยอดเยี่ยม

18) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าโรง ประเภทรางวัลเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างภูมิคุ้มกันต่อเหล้าปลอดภัยยอดเยี่ยม 19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย รางวัลเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างภูมิคุ้มกันปลอดเหล้าปลอดภัยยอดเยี่ยม

20) นายรัชกร คำถาเครือ สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ประเภทรางวัลเครือข่ายผู้ร่วมเฝ้าระวังและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย 21) นายอรรถกร แก้วไพรศาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก รางวัลเครือข่ายผู้ร่วมเฝ้าระวังและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

22) นายมนัส ตณะชุมภู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก เทศน์รางวัลเครือข่ายผู้ร่วมเฝ้าระวังและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

23) นายเสถียร ทองโต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประเภทรางวัลเครือข่ายผู้ร่วมเฝ้าระวังและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

24) อาจารย์พิเชษฐ์ เกตุแก้ว โรงเรียนวังโป่งศึกษา ไข่ดาวกระจายไร้ควัน ประเทศกลางวันกลุ่มแกนนำเยาวชน SDN ยอดเยี่ยม

25) นางสาวรัชนีกร สอนวงษ์ เครือข่ายเยาวชน SDN ตาก

26) ผศ.ดร.พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดคลองกระจง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประเภทรางวัลผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ายอดเยี่ยม

กองบรรณาธิการ SDNThailand