จัดทำแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัด โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมกว่า ๔๐ คน จาก ๒๕ ชุมชนเข้าร่วมเวทีและจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขาพ(สสส.) โดยแผนงานเสริมพลังเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัยระดับจังหวัด ได้จัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง

เพื่อเตรียมฟื้นฟูและจัดทำแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัด สู่การท่องเที่ยวปลอดภัยวิถีใหม่ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ทางแผนงานเสริมพลังเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัยระดับจังหวัดได้มอบหมายให้ นายเกียรติคุณ รอดตัว ตำแหน่งผู้ประสานงานภาค เป็นผู้ดำเนินการในการจัดประชุมและจัดทำแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัด โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมกว่า ๔๐ คน จาก ๒๕ ชุมชนเข้าร่วมเวทีและจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กองบรรณาธิการ SDNThailand