“พิษณุโลก คว้า 3 รางวัล สัปปายะ อวอร์ด ครั้งที่ 5”

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดเวทีสานพลังเครือข่ายฯ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สัปปายะ อวอร์ด ครั้งที่ 5 โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่างและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ฯลฯ ณ ห้องประชุมอุทัยธานี โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นายประดับ สุริยะ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายวราวุฒิ สายเปลี่ยน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “ปีนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้า – บุหรี่ (สคล.พล.) ได้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์รางวัล สัปปายะ อวอร์ด 3 รางวัล ผลปรากฎว่าผ่านการคัดเลือกรับรางวัลทั้ง 3 รางวัล คือ

 1. รางวัลนายอำเภอนักรณรงค์ ได้แก่ นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก (ผลงานจากการรณรงค์ขณะเป็นนายอำเภอวังทอง)
 2. รางวัลเครือข่ายผู้ร่วมเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ นายเสถียร ทองโต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผู้รับผิดชอบงานสุรา-ยาสูบ)
 3. รางวัลชมรมคนหัวใจเพชรยอดเยี่ยม ได้แก่ นายวิชัย ทองหลัง  ประธานชมรมคนหัวใจเพชรพิษณุโลก (เป็นตัวแทนรับรางวัลของชมรม)

ซึ่งทั้ง 3 รางวัล เกิดจากการทำงานบูรณาการร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า – บุหรี่ จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เหมาะสมที่จะได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้”

นายสอน ขำปอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า “การจัดเวที สัปปายะ อวอร์ด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 มีเป้าหมายในการเชิดชูเกียรติองค์กรและเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงาน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ชัยนาท ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี  ซึ่งรางวัลมีทั้งหมด 10 สาขา  ได้แก่

 1. นายอำเภอนักรณรงค์        
 2. นายอำเภอนักรณรงค์ยอดเยี่ยม        
 3. ชุมชนแหล่งเรียนรู้สู้เหล้ายอดเยี่ยม
 4. ชมรมคนหัวใจเพชรยอดเยี่ยม
 5. เจ้าภาพผู้สนับสนุนเทศกาล งานบุญประเพณีปลอดเหล้ายอดเยี่ยม                          
 6. เครือข่ายผู้สนับสนุนงาน SDN
 7. เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างภูมิคุ้มกันปลอดเหล้าปลอดภัยยอดเยี่ยม
 8. เครือข่ายผู้ร่วมเฝ้าระวังและสนับสนุนการบังคับใช้กฏหมาย
 9. กลุ่มแกนนำเยาวชน SDN ยอดเยี่ยม
 10. ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ายอดเยี่ยม

โดยในปีนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 26 รางวัล  เป็นที่น่ายกย่อง เชิดชู เกียรติ มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์จากการดำเนินงานในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

ภาพ/ข่าว สคล. พล.สร้างสุข

กองบรรณาธิการ SDNThailand