คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ  ประสานพลังความดี “สำนึกรักบ้านเกิด”  ผลักดันจัดตั้งกองทุนพระสงฆ์อาพาธจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแรกของภาคอีสาน

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.๖)  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล จังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นคณะทำงานแต่ละอำเภอ เดินทางศึกษาดูงานที่วัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2565  โดยมีเจ้าคณะจังหวัดระยอง พระเทพสิทธิเวที เจ้าอาวาสวัดเนินพระ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ บทเรียนการผลักดันกองทุนพระสงฆ์อาพาธจังหวัดระยอง

การเกิดขึ้นของเวทีศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เกิดจากแนวคิด “สำนึกรักบ้านเกิด” ของพระสงฆ์นักวิชาการนักปกครอง ที่สำนึกรักบ้านเกิดต้องการจะทำอะไรเพื่อพระสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ, ผศ.ดร. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร.พระมหาประยูร โชติวโร และพระมหาสมยศ ถามเชฏโฐ ซึ่งเป็นพระนักวิชาการลูกหลานคนศรีสะเกษ

โดยวันแรกได้รับฟังการบรรยายจาก พระวิทยากร พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม (มนัส อิ่มรัตน์) เจ้าคณะตำบลตลาด เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง จังหวัดจันทบุรี ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดตั้ง และการบริหารกลุ่ม เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีการบริหารจัดการมาแล้วเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน มีสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งจังหวัดมากกว่าสามพันล้านบาท คณะสงฆ์ศึกษาดูงานให้ความสนใจและมีการถามตอบแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

วันที่สองได้รับฟัง การบรรยายพิเศษ “กระบวนการจัดการกองทุนพระสงฆ์สามเณรอาพาธ” จากทีมพระวิทยากร มีพระราชธรรมเมธี (วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า พระปลัดสาธิต ทองเปรม พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง พระครูพรหมาริยานุวัฒน์ ได้แลกเปลี่ยน หลักคิด จุดเริ่มต้น กระบวนการวิธีการ ประสบการณ์จัดการจัดตั้งกองทุนฯ ที่สำคัญ ณ วันนี้ได้ผลักดันให้เกิดแล้วมี จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และกำลังพัฒนามีจังหวัดลพบุรี

สุดท้ายของการศึกษาดูงานรับฟัง แลกเปลี่ยนรู้ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ได้สรุปเป็นแนวทางที่ต้องรวมพลังของพระสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ

 1)  พระสงฆ์เมื่อกลับไปแล้ว ต้องไปกราบเรียนครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชา มาได้อะไร การจัดตั้งกองบุญมีขั้นตอนอย่างไร โดยเฉพาะทำแล้วได้ประโยชน์อะไร ซึ่งท่านได้เน้นย้ำอย่างชัดเจน เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ทำอะไรเพื่อพระสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ในการดูแลสุขภาพ ป่วยแล้วมีพระสงฆ์ดูแล ญาติโยมผู้ทำบุญก็ได้ร่วมดูแลพระสงฆ์ด้วย  

2)   ต้องหารือถึงความพร้อมแนวทาง แต่งตั้ง/การจัดตั้งคณะทำงานโครงสร้างบริหาร ตามรูปแบบที่จังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการไปก่อนเป็นตัวอย่าง ประชุมด่วนสามัญ และหารือกระบวนการการรับสมัครสมาชิก  โดยพร้อมช่วงไหนอย่างให้ทีมวิทยากรจากจังหวัดจันทบุรีมาสนับสนุนความรู้เพิ่มเติม

3)  การศึกษาดูงานเชิงลึก “สัจจะสะสมทรัพย์”  พระสงฆ์ที่ต้องการจะเดินทางมาเรียนรู้ที่จังหวัดจันทุบรี ขอให้แจ้งภายในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2565 นี้ เพื่อวางแผนในการประสานงานต่อไป

ท้ายสุด พระมหาสมยศ  ถามเชฏโฐ ป.ธ.๗ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยอง  วัดเนินพระ และคณะศรัทธา ได้ร่วมถวายปัจจัยเป็นกองทุนตั้งต้นเข้ากองบุญพระภิกษุอาพาธจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ในการสนับสนุนเวที มีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ชัยณรงค์  คำแดง รายงาน