#บวชสร้างสุขสุโขทัย

วานนี้ (12 เมษายน) วัดคลองกระจง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

โดยพระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา ,ดร. (สายัณ จนฺทว์โส) ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์นายอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้ง บิดา-มารดา และญาติสนิทมิตรสหายของนาคที่จะทำการอุปสมบทเป็นพระทั้งหมดจำนวน 9 รูป ซึ่งเป็นคนตำบลคลองกระจงทั้งหมด ประเพณีในการอุปสมบทครั้งนี้ เป็นโครงการ “บวชสร้างสุข” เป็นการบวชวิธีใหม่ยึดพระธรรมวินัย ซึ่งจริงๆแล้วเป็นพิธีกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่ได้สูญหายไปนานแล้วจากสังคมไทย การบวชสร้างสุขครั้งนี้ ถือเป็นการรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแต่เก่าก่อนนับแต่โบราณกาลมา เป็นพิธีกรรมบวชพระหรือการอุปสมบทที่มีความ เรียบง่าย ประหยัด ปลอดภัย ปลอดเหล้าและสิ่งเสพติด นับเป็นการบวชตามพิธีกรรมที่มีมาเมื่อครั้งพระพุทธกาล เป็นการอุปสมบท ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความศรัทธาของสาธุชน ที่ได้ร่วมใจอนุโมทนาบุญกุศลด้วยกันครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่ามีบุญด้วยกันหลายส่วน คนบวชก็ได้บุญ พ่อแม่ของผู้ที่บวชก็ได้บุญ ญาติติดโกโหติกาเพื่อนสนิทมิตรสหายที่มาร่วมอนุโมทนาก็ได้บุญ นับเป็นบุญในธรรมที่เที่ยงแท้ ซึ่งได้เกิดขึ้น ณ วัดคลองกระจงแห่งนี้ การบวชครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของวัดคลองกระจง และเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่วัดอื่นๆ จะสามารถนำไปปฏิบัติ เป็นแนวทางในการประกอบศาสนพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กับญาติโยมในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอื่นๆ ที่ได้เห็นพ้องถึงที่กรรมอันเป็นมงคลในครั้งนี้

#งานบวชสร้างสุขสุโขทัย #เรียบง่าย #ประหยัด #ปลอดภัย #ปลอดเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติด #รื้อฟื้นวัฒนธรรมตามแบบฉบับโบราณกาล #บวชแบบพิธีศักดิ์สิทธิ์โบราณ และต้องขอขอบคุณ เจ้าภาพพระใหม่ทั้ง ๙ รูป ที่ให้ความสำคัญกับประเพณีบวชแบบโบราณกาล และได้ร่วมใจกันรื้นฟื้นวัฒนธรรมประเพณีให้กลับมาคงความศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลยิ่งอีกครั้ง และควรค่าต่อการสืบสานวัฒนธรรมอันดีสืบไป มา ณ โอกาสนี้ ทีมงาน สคล.สุโขทัยสร้างสุข

ปัณณทัต ปานเงิน สื่อ สคล.นล.

กองบรรณาธิการ SDNThailand