วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 นายวุฒพงษ์ใจยศ นายอำเภอนากลางเป็นประธานในพิธี มอบเข็มเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิตและมอบเกียรติบัตรคนหัวใจหินงดเหล้าเข้าพรรษาพื้นที่อำเภอนากลาง

สืบเนื่องจากการจัด “ พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต้าน Covid -๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู” ร่วมกันระหว่าง จังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู อ.สุวรรณคูหา อ.นากลาง อ.โนนสัง อ.นาวัง อ.ศรีบุญเรือง สาธารณสุขจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรรพสามิต ศึกษาธิการ วัฒนธรรมจังหวัดและ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธี เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงคือ จัดให้มีกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่ ประกอบด้วยการเก็บข้อมูล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ออกแบบกระบวนการให้คนงดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ต่อยอดการส่งเสริมสัมมาชีพคนเลิกเหล้า ส่งเสริมให้เกิดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าระดับชุมชนภายไต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และการดำเนินงานต่อเนื่องในระยะที่ ๒

โดยประสานความร่วมมือมายังนายอำเภอและคณะทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอเพื่อร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในระดับอำเภอ พร้อมทั้งคัดเลือก ๑ พื้นที่ต้นแบบเพื่อดำเนินกิจกรรมงานบุญประเพณีปลอดหล้า ปลอดโรค Covid -๑๙ ในระหว่าง โดยอำเภอนากลางได้เลือกพื้นที่ ต.อุทัยสวรรค์เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมชุมชนคนสู้เหล้า และได้จัดกิจกรรมลงนามและปฏิญญาตนงดเหล้าครบพรรษา อีกทั้งเป็นต้นแบบในการจัดงานบุญประเพณีงานเทศกาลสำคัญปลอดเหล้า เพื่อเป็นเกียรติแก่คนหัวใจเพชรและคนหัวใจหินที่ผ่านกระบวนการชม ช่วย เชียร์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดให้มี“ เวทียกย่องเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต และฉลองชัยคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา ” ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น

โดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูให้เกียรติลงนามในเกียรติบัตร จำแนกเป็น ๒ ประเภทคือ

คนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา ๓๑ คน

คนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต ๑๑ คน รวมทั้งสิ้น ๔๒ คน

โอกาสนี้นายอำเภอนากลางประธานในพิธี ได้กล่าวชื่นชมบุคคลผู้เข้ารับเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร โดยยกให้เป็นต้นแบบแกนนำนักรณรงค์งดเหล้า โดยได้กล่าวให้โอวาทว่า ผู้นำฝ่ายปกครองต้องเป็นต้นแบบที่ดี โดยการเริ่มลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง เพราะเมื่อช่วยตนเองได้แล้วก็จะสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย ยึดเอาหลักแห่งความพอเพียงเป็นปรัชญาชีวิต และยังกล่าวขอบคุณคณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดพื้นที่ปลอดเหล้าขึ้น อำเภอนากลางยินดีสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการทำงานรวมกับคณะทำงานด้านสุขภาพในระดับอำเภอ

#เครือข่ายงดเหล้า#สสส.#SDN#ชุมชนคนสู้เหล้า#ชุมชนอุทัยสวรรค์#ชมรมคนหัวใจเพชร#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู