จังหวัดหนองบัวลำภู จัดเวที”พัฒนาศักยภาพแกนนำคนหัวใจเพชร วิทยากรกระบวนการชุมชนคนสู้เหล้า ” รุ่นที่ 3

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู จัดเวที”พัฒนาศักยภาพแกนนำคนหัวใจเพชร วิทยากรกระบวนการชุมชนคนสู้เหล้า ” รุ่นที่ 3 ณ ชุมชนโนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู

โดยได้จัดกระบวนการการเรียนรู้ เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารอย่างสันติ การฟังด้วยหัวใจ ในฐานะแกนนำผู้ขับเคลื่อนกระบวนการ”ชม ช่วย เชียร์ ” ในชุมชน เรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมชุมชน รู้จักคนรู้จักงาน รู้จักภาคีเครือข่าย ด้วยการจัดทำแผนที่ชุมชนคนสู้เหล้า โอกาสนี้แกนนำคนหัวใจเพชรชุมชนโนนขมิ้น ได้จัดตั้งการบริหารองค์กร ในรูปแบบชมรม ใช้ชื่อว่า “ชมรมคนหัวใจเพชรโนนขมิ้น

” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของคนทำงานจิตอาสา ควบคู่ไปกับการรณรงค์งดเหล้าในชุมชน อีกทั้งยังสามารถสร้างสัมมาชีพในกับคนในชมรมฯ นายคำแสน แสงค้อม กำนันตำบลโนนขมิ้นและในฐานะประธานชมรมคนหัวใจเพชรโนนขมิ้นกล่าวว่า “ต้องการยกระดับให้ตำบลโนนขมิ้นเป็นที่รู้จัก ในฐานะตำบลต้นแบบปลอดเหล้า โดยคาดหวังว่าเวทีนี้จะเป็นจุดเรื่มต้นในการรวมคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ในการทำงานจิตอาสา งานรณรงค์งดเหล้าในพื้นที่ต่อไป เป็นความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และทางคณะทำงานจะขับเคลื่อนให้แผนงานนี้ประสบความสำเร็จ “#เครือข่ายงดเหล้า#สสส.#SDN#ชุมชนคนสู้เหล้า#ชุมชนโนนขมิ้น#ชมรมคนหัวใจเพชร#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู

กองบรรณาธิการ SDNThailand