คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติเห็นชอบ ประกาศนโยบายสาธารณะงานบวชสร้างสุข เป็นนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 9:00 น คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดเวทีประชุมสร้างสุขวิถีคนเมืองกาฬสินธุ์ ตอนงานบวชสร้างสุข มุ่งสร้างสุขให้กับคนเมืองกาฬสินธุ์โดยอาศัยประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อให้เกิดแนวคิดรูปแบบวิธีการหรือแนวทางในการสร้างสุขให้กับคนเมืองกาฬสินธุ์และเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกันในการสร้างสุขภาวะวิถีคนเมืองกาฬสินธุ์ ในประเด็นงานบวชสร้างสุขร่วมกัน ณ ห้องประชุมวัดกลาง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในที่ประชุม

“การประชุมสร้างสุขวิถีคนเมืองกาฬสินธุ์ ตอนงานบวชสร้างสุข วันนี้ถือว่า เราได้มาแลกเปลี่ยนกัน และได้แนวคิดได้แนวทาง แนวปฏิบัติร่วมกัน ถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้น และได้ขยายการขับเคลื่อนงานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน โครงการบวชสร้างสุข ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อทั้งพุทธศาสนา และสังคมส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องการบวชนี้ เรามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว จนมาถึงปัจจุบันกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ แต่สิ่งที่สำคัญอยู่ที่ว่า ก่อนบวช ตอนบวช และหลังบวช บวชแล้วจะให้ดีอย่างไร การจัดงานบวชในปัจจุบันของประเพณีชาวบ้านนั้น แต่ละภาคก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ที่พบเห็นบางงานก็มีการจัดแบบเรียบง่าย ไม่ได้มีการจัดเลี้ยงใหญ่โต แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย กับ “บางงานที่มีการจัดขบวนแห่ มีการจัดเลี้ยงอย่างใหญ่โต มีการเลี้ยงเหล้าเบียร์ในงาน ด้วยความคิดที่ว่างานบวชต้องมีการจัดเลี้ยงฉลอง มีความสุขสนุกสนาน แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ ความสุข ความสนุกสนานคือบุญต่างหาก ไม่อยากให้ชาวบ้านเขาใจผิดเป็นการทำบุญแลกบาปอีกต่อไป”  สุดท้ายนี้ถือว่าโครงการนีเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราควรที่จะช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยนำไปปฏิบัติ ให้เกิดแนวนโยบาย เพื่อขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ และหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง” พระเดชพระคุณพระครูธรรมธัช,ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้โอวาทในที่ประชุม

โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง ที่มีพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณพระครูธรรมธัช,ดร.     เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมกับ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคมภาคอีสานบน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยการสนับสนุนเวทีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

 ได้พร้อมใจในการขานรับแนวคิด พร้อมที่จะบรูณาการงานร่วมกันเพื่อ สร้างสุขให้กับคนเมืองกาฬสินธุ์ โดยเห็นขอบร่วมกันขยายเป็น “นโยบายงานบวชสร้างสุข เป็นระดับจังหวัด”  ด้วยแนวคิดบูรณาการงานตามแนวคิดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ปี 2560 ปรับมุมมองเป็นงานพระพุทธศานา “พระธรรมวินัย”  คิดนอกกรอบ แต่ไม่นอกหลัก อาศัยกลไกงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านขับเคลื่อนแบบบูรณาการ  ทั้งนี้ จะมีการทำความเข้าใจให้เห็นทิศทาง เห็นวิธีการ กระบวนการ ในเวทีพระสงฆาธิการอย่างต่อเนื่อง และนัดวันประกาศลงนามความร่วมมือ (MOU) เป็น “นโยบายงานบวชสร้างสุข จังหวัดกาฬสินธุ์” ในลำดับต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand