ชมรมคนหัวใจเพชร บ้านเกาะกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพาะเห็ดสร้างงาน สร้างรายได้อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการชมรมคนหัวใจเพชร และสมาชิกได้มีอบรม และฝึกประกอบอาชีพ การทำเห็ดนางฟ้า

ด้านนางยุพิน ตนมิตร สท.ป่าแดด และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ กล่าวว่า

เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะทำให้เกิดการสร้างรายได้แก่สมาชิกชมรม ไปสู่ระดับครัวเรือนให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ ไม่ว่าจะด้วยความสามารถทางกายภาพหรือเศรษฐกิจก็ตาม อีกทั้งจะเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ สำหรับการทำเห็ดนางฟ้าที่นี่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในตลาด และประชาชนทั่วไป เพื่อสมาชิกได้มีรายได้ จุนเจือครอบครัว อีกทั้งมีไว้เพื่อบริโภค เหลือจากบริโภคก็จำหน่ายให้กับคนทั่วไป เหลือจากการจำหน่ายก็แบ่งปันกันในชุมชน และบริเวณใกล้เคียง

ด้านนายอินเปลี่ยน กาสม ประธานชมรมคนหัวใจเพชรกล่าวเพิ่มเติมว่า

ความมั่นคงทางอาหาร คือ สภาวะที่ทุกคน และทุกช่วงเวลาต้องเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ นอกจากกลุ่มจะมีอาชีพแล้วก็เพื่อให้กลุ่มได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนสบการณ์ในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา และเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวนอกเหนือจากสมาชิก

กองบรรณาธิการ SDNThailand