จังหวัดพัทลุง ร่วม เวทีเสวนา ด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดพัทลุง (CSO Phatthalung)

วันที่20มีนาคม 2565 เครือข่ายงดเครือข่ายจังหวัดพัทลุง โดย นางสาว จุรีภร วัชรจิรโสภณ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพัทลุง ร่วม เวทีเสวนา ด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดพัทลุง (CSO Phatthalung) ร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา การพัฒนาสังคมในรูปแบบ “เครือข่ายภาคประชาสังคม”

ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่สนับสนุนและร่วมพัฒนาสังคมไปพร้อมกับภาคประชาชน เครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐ เป็นการร่วมคิด ร่วมทำ หนุนเสริมไปด้วยกัน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาขับเคลื่อนพัทลุงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 3 ประเด็น คือ

1) ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ในมิติหุ้นส่วนการพัฒนาจังหวัดพัทลุง

2) ขับเคลื่อนภาคเกษตรอินทรีย์รวมวิถีสมุนไพรในมิติหุ้นส่วนการพัฒนาจังหวัดพัทลุง และ

3) การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการทางสังคม SE Social Enterprise ในมิติหุ้นส่วนในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง

กำหนดจัด ประเด็นที่ 1,2และ 3 ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมร้านแบบไทย

กองบรรณาธิการ SDNThailand