คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครือข่ายงดเหล้า ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร์การทำงานด้านนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดและชุมชน กับหน่วยงาน NGO จากสวีเดน

16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครือข่ายงดเหล้า ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร์การทำงานด้านนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดและชุมชน กับหน่วยงาน NGO จากสวีเดน

โดยมี ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายบุญชอบ สิงห์คำ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม โดยได้แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานINGO-NTO Movement สำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย Tim Lokeหัวหน้าสำนักงาน และ Johan Bengtson

ประเด็นการแลกเปลี่ยนได้แก่

1.การเล่าถึงภูมิหลังการทำงานด้านแอลกอฮอล์และเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม

2.การสร้างองค์ความรู้และการผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลง “สามเหลี่ยมเขยื่อนภูเขา”

3.การขับเคลื่อนจังหวัดยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “จังหวัดนำร่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนและติดตามประเมินผล”

4.การขยายผลเชิงนโยบายให้ครอบคลุม และการวางระบบติดตาม

5.ความเข้มแข็งในการทำงาน และการผลักดัน นโยบาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศเพื่อบ้านใกล้เคียง กัมพูชา ลาว เวียดนาม

หลังการแลกเปลี่ยน ได้นำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งของพื้นที่จังหวัดและชุมชนต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand