เตรียมความพร้อมสู่เวทีสัปปายะอวอร์ด

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 วันนี้เวลา 10:00 น ถึง 16:00 น นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง จัดเวทีประชุมผู้ประสานงานทั้ง 10 จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อน เวทีสัปปายะอวอร์ด และแผนงานสำหรับปี 2565 ณ ห้องประชุมร้าน Oasis Cafe

ซึ่งจะพิจารณาการมอบรางวัลทั้ง 8 รางวัล สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติในแต่ละจังหวัด จากการคัดเลือกของผู้ประสานงานเครือข่ายจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณา

รางวัลทั้ง 8 รางวัลมีดังนี้

1. นายอำเภอนักรณรงค์ยอดเยี่ยม หน้าใหม่ รางวัลคือ มีโล่และใบประกาศเกียรติคุณ หน้าเก่า รางวัลคือ มีโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

2. กลุ่มแกนนำหัวใจเพชร รางวัลคือโล่ในนามกลุ่มและใบประกาศให้คณะกรรมการคนหัวใจเพชร

3. ชุมชนสร้างสุขยอดเยี่ยม รางวัลคือโล่ให้ชุมชน และใบประกาศให้คณะกรรมการชุมชน

4. ผู้สนับสนุนการเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย รางวัลคือโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

5. เจ้าภาพงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย รางวัลคือโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

6. กลุ่มแกนนำเยาวชนยอดเยี่ยม รางวัลคือโลกในนามกลุ่มและใบประกาศให้คนทำงาน

7. แกนนำเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยอดเยี่ยม รางวัลคือโล่ในนามกลุ่มและใบประกาศให้ ผดด. ทุกคน

8. และวันสุดท้ายคือแกนนำเครือข่ายอื่นๆที่ร่วมขับเคลื่อนงาน SDN เยี่ยม รางวัลคือโลกในนามกลุ่มและบุคคลและใบประกาศให้คนทำงาน

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาจากผู้ประสานงานจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 24:00 น ซึ่งหากไม่ส่งก็จะถือว่าสละสิทธิ์ไปโดยปริยาย โดยที่ประชุมเน้นย้ำในเรื่องการคัดเลือกและคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามรางวัลให้มากที่สุด เหมาะสมกับรางวัลนั้นมากที่สุด ซึ่งจะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมารับรางวัลเหล่านี้ สรุปก็คือคุณสมบัติไม่ตรง หรือไม่ตรงสเปคกับรางวัล ไม่มีทางที่จะได้เข้ารับรางวัลเหล่านี้อย่างแน่นอน

ปัณณทัต ปานเงิน สื่อ สคล.นล รายงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand