เวทีประชุมถอดเรียน แหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้าภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2565ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โฮเต็ล (Hotel ibis Styles Chiang Mai) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล.ร่วมกับศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูนได้มีการจัดเวทีถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า

โดยมุ่งเน้นเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นอัตลักษณ์บุคคลพื้นที่เป็นหลัก มีลักษณะของการประสานสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายการ และสนองตอบปัญหาความต้องการของแต่ละบุคคล ตลอดจนจิตใต้สำนึกในการมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

1. บททวนบทเรียนการดำเนินงานชุมชนแหล่งเรียนรู้

2. วางแผนการดำเนินงานในปีถัดไป

3. เพื่อจัดเป็นฐานข้อมูล – บ้านสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หนึ่งชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ โดยมีพระครูวรสุตเขตกล่าวว่าบ้านสันทรายเป็นชุมชนเล็ก ๆ อย่างบ้านกันใหญ่ที่เพิ่งเข้าสู่กระบวนการชุมชนคนสู้เหล้า มีคนสมัครใจปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษารวมกันถึง 93 คน และในขณะเดียวกัน ก็เกิดภาคีความร่วมมือด้านสุขภาวะเพื่อลดผู้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง และเริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2543 บทบาทที่เข้ามาในเครือข่ายผู้นำศาสนาพุทธในชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ “ครอบครัวสุขสรรด้วยธรรมะ”กรกฎาคม 2561 หลังการพูดคุยทำความเข้าใจกันถึงแนวทางการทำงานและเป้าหมายปลายทางกันระยะหนึ่ง ทางแกนนำชุมชนจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วจึงเริ่มต้นกิจกรรมแรกด้วยการปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เทเหล้า เผาบุหรี่ หรือที่เรียกกันว่าการ “บวชใจ”หลังจากนี้การก้าวย่างต่อไปของชุมชนกันใหญ่ คือ การบูรณาการพลังทั้ง ๔ ขา ที่มีภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อก่อให้เกิดชุมชนปลอดเหล้า ที่สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนปลอดบุหรี่ ปลอดยาเสพติด และชุมชนพึ่งพาตนเอง และกลายเป็นชุมชนแหล่งเรียน ที่หากคนที่อื่น ตำบลอื่น ๆ จังหวัดอื่น ๆ สนใจมาเรียนรู้ ก็จะพร้อมบริการทั้งด้านวิชาการ ประสบการณ์ และการบริการทั้งวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยว

กองบรรณาธิการ SDNThailand