จังหวัดเชียงราย จัดประชุมหารือการทำงานบูรณาการประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในพื้นที่

ประชุมหารือการทำงานบูรณาการประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในพื้นที่ จ.เชียงราย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) ร่วมศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และเครือข่าย/ภาคี ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย สพม.สพฐ ท้องถิ่น ท้องที่ ใน จังหวัดเชียงราย

ได้มีการประชุมบูรณาการแผนงาน โดยมีมีจุดมุ่งหมายในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

ที่ประกอบด้วยการดำเนินงานของ 4 แผนงาน คือ

1) แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

2) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

3) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา และ

4) แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ โดยสำนักมีแผนในการทำงานบูรณาการประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ ในพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และกระบวนการบูรณาเชิงประเด็นในพื้นที่ เช่น

1. วิเคราะห์สถานการณ์ภายในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอและกลุ่มเป้าหมาย

2. แสวงหาจุดแข็งและจุดร่วมการทำงาน เพื่อบูรณาการร่วมกัน

3. ออกแบบการเชื่อมโยงแนวการทำงานร่วมกัน

4. นำแผนงานสู่ปฎิบัติการในพื้นที่

5. ติดตามประเมินและสรุปผล

กองบรรณาธิการ SDNThailand