เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนสร้างสุขเพชรบูรณ์

อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายสำเริง บุญแจ้ง เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนสู้เหล้า ณ ไร่ศรีวรรณ ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทีมแกนนำภาคีเครือข่าย นายพิทักษ์ รู้ธรรม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง เป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้การทำงานของคนสู้เหล้า

โดยมีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนรู้ที่สำคัญๆ ดังนี้

1.แกนนำชุมชน กระบวนการสร้างแกนนำหมู่บ้าน มีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผู้นำการพัฒนา(change leader) ทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง(change agent) อยู่ในชุมชน และสามารถนำการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สร้างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ หรือเป้าหมายที่กำหนดผู้นำชุมชนหรือแกนนำชุมชน/แกนนำหมู่บ้าน จะได้รับการฝึกอบรมความรู้ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อวิธีชีวิต และฝึกทักษะการเป็นผู้นำให้เหมาะสมร่วมกัน เป็นการสร้างภาวะผู้นำด้วยกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่ม สามารถนำไปเสริมสร้างพลังการเคลื่อนไหวของชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือตามช่วงโอกาสวิกฤตต่างๆ ของชุมชน จัดระบบการบริหารจัดการของชุมชน ไปสู่เป้าหมายที่ชุมชนต้องการ

2.ทีมสาธารณสุข ส่วนใหญ่เน้นในงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ถือได้ว่าเป็นหมอน้อยของชาวบ้านในพื้นที่ได้เลย ดังนั้นการทำงานต้องเน้นการทุ่มเททั้งความรู้ ทักษะประสบการณ์ที่มีมาเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

3.ชมรมคนหัวใจเพชร กลุ่มคนที่ตัดสินใจเลิกเหล้าอย่างถาวรตลอดชีวิต

4.กลุ่มเยาวชน ที่ต้องรู้เท่าทันป้องกันตนเองไม่ให้ไปหลงเสพติดเหล้าบุหรี่

5.ร้านขายเหล้า ที่ต้องรู้จักข้อกฎหมายต่างๆเพื่ออำนวยการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

6.ทีมหนุนเสริม การเสริมสร้างพลังกลุ่มออมทรัพย์เพื:อการผลิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยแหล่งทุนในการผลิต 4) ศึกษากลยุทธ์การั ชุมชนกับกระบวนการพัฒนาสู่การพึ:งตนเองของชุมชน 2) ศึกษาประเมินสถานการณ์และ กระบวนการพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์เพื:อการผลิต 3) ศึกษาวิเคราะห์เกี:ยวกับศักยภาพของ เข้มแข็งพึ:งตนเองได้ของชุมชนในพืGนที:ภาคใต้ตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื:อ 1) ศึกษาพลวัตของ ชุมชน และ 5) ศึกษารูปแบบ การเสริมสร้างพลังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสูการพัฒนาที เข้มแข็งยั่งยืนพึ่งตนเองได้ของชุมชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบการวิจัย เสริมสร้างพลังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่การพัฒนาทียั่่งยืนเข้มแข็งพึงตนเองได้ของ ศึกษาปรากฏการณ์ของสังคม (Social Phenomenon) แนวทางในการศึกษาพื้นที่ เพื่อแบ่งปัญหาออกเป็นหมวดหมู่และนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงชุมชน

จะเป็นการมองปัญหาที่เกิดจากเหล้าในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเงิน ความรุนแรง อุบัติเหตุ สุขภาพทั้งกาย/จิต อาชญากรรม/ความวุ่นวายและด้านคุณค่าทัศนคติ -การทบทวนกิจกรรมในชุมชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของทีมทำงาน -การออกแบบกิจกรรม/โครงการที่จะทำ เพื่อการมีส่วนร่วมและการกำหนดแนวทางให้ชัดเจน -ทบทวนกิจกรรมและโครงการ เป็นการชวนคุยเพื่อทบทวนการทำงานหลังทำกิจกรรม เสร็จสิ้นกระบวนการด้านวิชาการเชิงปฏิบัติการ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนสู้เหล้าในแต่ละพื้นที่เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในแต่ละพื้นที่ที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้ต่อไป โดยมีภาคีเครือข่ายคนสู้เหล้าจากพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอวังโป่ง อำเภอเขาค้อ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอหล่มสัก

ปัณณทัต ปานเงิน สื่อ สคล.นล. รายงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand