จังหวัดเพชรบูรณ์ ถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายสำเริง บุญแจ้ง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคีเครือข่ายระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนสร้างสุขปี 2564 วันที่ 19 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ไร่ศรีวรรณ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีประเด็นสำคัญในกิจกรรมทำความรู้จักข้อมูลรู้จักเครื่องมือ วิธีการกรอกข้อมูลมูลและการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ เฉพาะเพิ่งมือที่อำนวยความสะดวกจากเว็บแอพพลิเคชั่น www.sdn-ln.com ศูนย์รวมข้อมูลของภาคเหนือตอนล่าง

โดยฝึกอบรมให้ภาคีเครือข่ายเข้าใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวและทำการกรอกข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลในพื้นที่ของตนเองในแพลตฟอร์มซึ่งอยู่ในเว็บแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในตัว application จะช่วยจัดเก็บฐานข้อมูลของชุมชนสู้เหล้าและแกนนำชื่อเลิก ข้อมูลการเฝ้าระวังและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ข้อมูลประเพณีแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้า ข้อมูลเครือข่ายเยาวชน ข้อมูลทีมงานเข้มแข็งและเป็นคลังสื่อ ที่จะสามารถนำกลับข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลชุมชนสู้เหล้าแกนนำให้เลิก จะแยกประเภทเป็นกลุ่ม เช่นกลุ่มคนหัวใจหิน กลุ่มคนหัวใจเหล็ก กลุ่มคนหัวใจเพชร และคนหัวใจเพชรช่วงระหว่างปี 2560-2565 ส่วนช่วงกลางวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 จัดกิจกรรมรู้จักตัวตนรู้จักตัวเอง ทบทวนต้นทุนชุมชนสู้เหล้า ต้นทุนการทำงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายและการเชื่อมโยงความคาดหวังและเป้าหมายของชุมชน ซึ่งจะได้สรุปกิจกรรมและกระบวนการในการถอดบทเรียนในครั้งนี้

ปัณณทัต ปานเงิน สื่อ สคล.นล. รายงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand