“สคล.จันทบุรีเดินหน้าจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชรระดับตำบล พัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร ติดตั้งทักษะการสื่อสาร ชวนช่วยเชียร์ กับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเลิกเหล้าได้สำเร็จ”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก(สคล.) ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจันทบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคนหัวใจเพชร โดยมีผู้เข้าร่วม 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน ชุมชนบ้านมั่นคง ชุมชนซอย14 ชุมชนสอยดาวใต้ ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนซอยสง่า และชุมชนซอย79 รวม 20 คน

ซึ่งมีคณะทำงานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตำบลทับไทร เข้าร่วมวางแผน และออกแบบในบริบทของชุมชนที่เป็นวีถีเกษตรกรรมกึ่งเมืองร่วมกันสะท้อนภาพการทำงานระหว่างแกนนำในพื้นที่กับคนเลิกเหล้า ที่ร่วมใจกันสร้างสุขภาวะในชุมชนของตนเอง พร้อมกับเชื่อมกลยุทธ์การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ วิเคราะห์ออกแบการพูดคุยตั้งแต่คนติดเหล้า ที่ยังไม่เลิกเหล้า คนติดเหล้าที่เลิกแล้ว และการพูดคุยด้านการออมเงินในชุมชน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาด้านความรู้และข้อแนะนำจาก พระมหาศรัณย์ ฐานวโร ผู้ช่วยเลขาวัดทับไทร ในเรื่องของการจัดการกับสถานการณ์เสี่ยงที่ทำให้สื่อสารง่ายขึ้น ถ้าเรามีใครสักคนเป็นที่พึ่ง เช่น สามี ภรรยา แฟน หรือเพื่อนที่กำลังคิดจะดื่มให้น้อยลงไปพร้อมกับเรา เป็นต้น เป็นคนที่เราเองเข้าถึงได้ง่าย มีความจริงใจ สามารถเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเราได้จนสามารถเลิกเหล้าได้สำเร็จ

นางสาวอารยา ศิริสวัสดิ์ ผู้ประสานงานงดเหล้าตำบลทับไทร กล่าวถึงความภาคภูมิใจเมื่อครั้งที่ได้รับการอบรมคนหัวใจเพชรในระดับจังหวัดและทักษะการใช้กล่องเครื่องมือชุมชนสู้เหล้า ตนจึงนำแนวคิดและแผนการทำงานที่วางแผนไว้มาหารือในวงประชุมตำบล เพื่อชี้แจงการจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชรเพื่อติดตั้งภารกิจและพัฒนาศักยภาพคนที่เลิกเหล้าตลอดชีวิตให้เป็นผู้ที่สามารถชักชวนคนลดละเลิกได้สำเร็จ ไปพร้อมกับสวัสดิการในครัวเรือด้านการออมเป็นทุนให้กับครอบครัวที่ไม่สูบไม่ดื่ม อย่างไรก็ดี เขตเทศบาลทับไทรมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานเข้าออกจำนวนมาก และเป็นประชากรแฝงที่เทศบาลต้องดูแลในด้านการบริการสาธารณสุข จะมีความหนาแน่นเฉพาะบริเวณชุมชนทับไทร  เพราะใกล้แหล่งการค้า มีการโฆษณาสิ้นค้าประเภทสุราจำนวนมาก เนื่องจากเส้นทางคมนาคมสะดวก และยังเป็นเส้นทางศูนย์กลางเชื่อมโยงสู่จังหวัดต่างๆ การค้าชายแดน และการส่งออกพืชผักผลไม้ออกต่างประเทศ การรณรงค์ให้คนตระหนักถึงพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีความจำเป็นที่ต้องสื่อสารควบคู่กันไปกับการเติบโตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตำบลทับไทร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

#พัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร#หลักสูตรผู้นำคนหัวใจเพชร#ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลทับไทร#สัจจะสะสมทรัพย์ตำบลทับไทร#ชุมชนคนสู้เหล้า#เครือข่ายงดเหล้า#สสส#อุดมสุข

กองบรรณาธิการ SDNThailand