นำเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์ ฉบับ ภปค.วาระ1 ต่อ สภาผู้แทนฯ 10 มค.67

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 10_01_67 เรื่องที่ค้างพิจารณา 5.1 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ พ.ศ จากนายธีรภัทร์ คหะวงศ์ และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอ 92,978 คน เป็นผู้เสนอ

กองบรรณาธิการ SDNThailand