จังหวัดหนองบัวลำภู จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาหนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต้าน Covid – 19

9 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอนากลาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาหนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต้าน Covid – 19

โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนากลาง ว่าที่ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน เป็นประธานในเวทีพร้อมร่วมแลกเปลี่ยน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระดับจังหวัด และระดับอำเภอมาแล้ว อำเภอนากลาง ได้ดำเนินงานที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

นายธีระพล ปัญนาวี สาธารณสุขอำเภอนากลาง กล่าวว่า

พื้นที่อำเภอนากลางได้มีการขับเคลื่อนงาน เรื่องลดปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง บูรณาการทำงานในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการลดอุบัติเหตุ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประเด็นฆ่าตัวตาย ประเด็นการรณรงค์งดเหล้า การดำเนินงานจึงขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้ โดยการนำนโยบายสาธารณะบุญปลอดเหล้ามาร่วมขับเคลื่อนและเชิญชวนแต่ละชุมชน/ตำบล/หมู่บ้าน ได้จัดงานบุญประเพณี รวมไปถึงงานศพปลอดเหล้า ซึ่งในชุมชน/ตำบล มีกติกา หรือธรรมนูญชุมชนที่ชัดเจนเพื่อปฏิบัติร่วมกัน บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ต่อไปให้เก็บรวบรวมข้อมูล และร่วมกันประชาสัมพันธ์ ให้มีการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดโควิด เพราะสิ่งที่เห็นชัดเจนคือ การลดค่าใช้จ่ายได้ถึงงานละ 10,000-20,000 บาท จึงควรมีการขยายวงกว้างควบคุม 127 หมู่บ้าน และการประชุมอำเภอในทุกเดือนจะมีวาระที่มาเล่าถึงสถานการณ์ และรายงานถึงงาน/กิจกรรมที่จัดปลอดเหล้า

ท้ายสุดท่านนายอำเภอ กล่าวว่า

“งานบุญต่างๆ ขอเจ้าภาพ อย่าเอาสิ่งที่เป็นลามก สิ่งไม่ดี มาแสดงในวัดให้คนดู ให้พระชม / ห้ามมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มในวัดเด็ดขาดตามกฎหมาย รวมทั้งการนั่งโต๊ะแบบผู้หลักผู้ใหญ่ นายอำเภอห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งโต๊ะ ตามงาน และถ่ายรูปเผยแพร่ ถือเป็นเรื่องภาพลักษณ์และความเคารพศรัทธา ฝากผู้นำระมัดระวังเรื่องนี้ด้วย หากเราอยู่ในหน้าที่หรือระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ ขอให้ระวัง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี”

กองบรรณาธิการ SDNThailand