ดอกฝ้ายบานที่เมืองเลย YSDN ชูวัฒนธรรมสร้างสุข ต้องเริ่มที่ผู้ใหญ่เป็นต้นแบบ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ถนนเจริญรัฐ บริเวณวงเวียนน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับชมรมผีตาโขน YSDN, ชมรม TO BE NUMBER ONE และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย ร่วมรณรงค์

งานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดโควิด 19 ภายในขบวนแห่ แกนนำเยาวชนได้จัดกิจกรรม มอบสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความประทับใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เฝ้าชมขบวนแห่สองฝั่งถนน โดยมีขบวนแห่ ทั้ง 14 อำเภอ เดินขบวนไปรวมตัวกันที่ สนามกีฬากลาง จังหวัดเลย เพื่อทำพิธีเปิดงาน โดยมี นายชัยธวัฒน์ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปพื้นบ้านทั้ง 14 อำเภอ ที่น่าประทับใจ

ด้าน นางฐิติพันธ์ วงษ์คำจันทร์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดเลย กล่าวว่า

วันนี้แกนนำเยาวชนจากหลายสถานศึกษา ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม จนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกัน อยากให้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเด็กๆ กลุ่มนี้และเป็นต้นแบบให้กับเด็กเยาวชนกลุ่มนี้และกลุ่มทั่วไปในการดำรงตนปลอดเหล้าปลอดอบายมุขต่อไป

Cr. ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเลย

กองบรรณาธิการ SDNThailand