พัฒนาศักยภาพแกนนำ YSDN ของจังหวัดชลบุรี

ค่าย YSDN CAMP 2022 จังหวัดชลบุรีผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออกและประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ YSDN ของจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565 ณ สวนปรีชานุศาสน์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสร้างความเข้มแข็งเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

2) เพื่อถอดบทเรียนการทำงานและวางแผนพัฒนาการทำงานเชิงรูปธรรม

3) เพื่อให้แกนนำเยาวชนของจังหวัดฝึกวางแผน ทำงานเป็นทีม ออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมประกอบด้วย…

1) กิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง

2) แลกเปลี่ยนแนวคิดเยาวชนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3) บทบาทหน้าที่แกนนำเยาวชน YSDN4) เสริมทักษะการสื่อสารผ่านกิจกรรม

#โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล)#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชลบุรี#YSDN#SDN

กองบรรณาธิการ SDNThailand