ค่ายพัฒนาทักษะแกนนำ YSDN พระนครศรีอยุธยา

30 มกราคม 2565 ค่ายพัฒนาทักษะแกนนำ YSDN พระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการสนับสนุนจาก สสส. (วันที่สอง)

กิจกรรมวันที่ 2

1. นำเสนอ Concept ของกลุ่มตนเองที่ทำสื่อรณรงค์ “ไม่สูบไม่เสพ” ก่อนนำไปติดรอบรั้วโรงเรียนเพื่อชวนเพื่อนๆในโรงเรียน ไม่สูบ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

2. กิจกรรมให้ความรู้ต่อการทำหน้าที่เป็นพลเมืองนักสื่อสาร โดยวิทยากรคุณหมอสันติ โฉมยงค์ (รอบรู้เรื่องแอลกอฮอล์อย่างเท่าทันธุรกิจ)

3.การสรุปความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมทั้ง 2 วัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการสร้างสุขที่หลากหลาย

ผลที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้

1. เพิ่มสมาชิก YSDN ระดับจังหวัดได้มากขึ้น เป็นการขยายเครือข่ายเยาวชน YSDN ให้เป็นที่รู้จัก

2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความสนุกสนานและได้รับความรู้ อยากให้จัดค่ายต่อเนื่อง และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในช่วงวัยรุ่นตอนต้นอย่างมากมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงทั้งดื่มและสูบ โดยมีชั้น ม.1 และ ม.5 ที่เข้าร่วมกิจกรรม การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมทำมีโอกาสรับความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้นำไปสู่การปรับพฤติกรรมของตนเองเป็นพลเมืองที่ดี สามารถลดนักดื่มหน้าใหม่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ 👍 YSDNสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุข ช่วยลดเสี่ยง เลี่ยงการดื่ม Alcohol 🤍 #สสส_สน.1 #สคล #YSDN

กองบรรณาธิการ SDNThailand