สคล.ประจวบฯ พัฒนาศักยภาพเยาวชน ผลิตสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 7

^^อีกบทบาทภาระกิจหน้าที่ของเรา (สสส.สคล.)^^””สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบ””….ร่วมกับ การท่องแห่งประเทศไทย ,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ,สสจ.ศูนย์ยาเสพติด,แกนนำภาคีเครือข่ายชุมชนคนสู้เหล้า/เยาวชนในชุมชนท่องเที่ยวชุมชน (เยาวชน 38 คน) รวม 65 คนชุมชนจำนวน 9 ชุมชน 8 อำเภอ….“สนับสนุน หนุนเสริม ส่งเสริมเครือข่ายเยาวชน SDN พัฒนาศักยภาพเยาวชน ผลิตสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 7”

**ตอนมัคคุเทศน์น้อยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน**

เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสู่สาธารณะที่หลากหลายนำไปใช้จริง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนับสนุน หนุนเสริม ส่งเสริม มาตรการ กติกา กระบวนการ การจัดการปัญหา สุรา ในพื้นที่ให้เกิดการ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สู้ภัยคุกคามเชื้อไวรัส โควิด 19 2.เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมในงานเทศกาล/งานบุญประเพณี/วันสำคัญทางศาสนา และ รณรงค์ปกิจกรรมระชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของธุรกิจแอลกอฮอล์ 3.เพื่อสนับสนุน หนุนเสริม ส่งเสริม เครือข่ายเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง 4.เพื่อการพัฒนากลไกความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน ให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพสู้ภัยคุกคามเชื้อไวรัส โควิด 19 กำหนดจัด#ขอบคุณท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบ#ขอบคุณท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบ#ขอบคุณชุมชนคนสู้เหล้าจังหวัดประจวบฯ#ขอบคุณเยาชนSDNจังหวะดประจวบฯ#ขอบคุณผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก

กองบรรณาธิการ SDNThailand