เปิดพื้นที่แสดงออก ค่ายหนุนเสริมแนวคิดแกนนำเยาวชน YSDN ภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง สนับสนุนโดย สสส. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ YSDN ภาคเหนือตอนล่าง

ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565 ณ วัดบ้านแถว อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสร้างความเข้มแข็งเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

2.เพื่อถอดบทเรียนการทำงานและวางแผนพัฒนาการทำงานเชิงรูปธรรมอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแต่ละจังหวัด

3.เพื่อให้แกนนำเยาวชนรณรงค์และหนุนเสริมการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแต่ละจังหวัด

กิจกรรมประกอบด้วย…

1. กิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง

2. แลกเปลี่ยนแนวคิดเยาวชนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. บทบาทหน้าที่แกนนำเยาวชน YSDN

4) เสริมทักษะการสื่อสารผ่านกิจกรรม

5) กิจกรรมพื้นที่ปลอดภัย สำรวจใจตนเอง

6) กิจกรรมฝึกวางแผน ทำงานเป็นทีม ออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำเยาวชน YSDN 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และเครือข่ายเยาวชน YSDN ภาคเหนือตอนล่าง

กองบรรณาธิการ SDNThailand