ประชาคมราชบุรี จัดกิจกรรม กระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่ ลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชน

22-23 ม.ค.65 กระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่ ลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เป็นต้นแบบไม่สูบไม่เสพ และเป็นนักรณรงค์ มีทักษะมาหนุนเสริมร่วมขับเคลื่อนประชาคมจังหวัด เพื่อลดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดราชบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นายบุญส่ง ใจชื่น ผู้ประสานงานจังหวัด จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนักรณรงค์ (กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย….แกนนำที่เป็นเลี้ยงระดับอำเภอ เยาวชนในระบบการศึกษา และ เยาวชนนอกระบบการศึกษา ที่อยู่ในชุมชนสู้เหล้า จำนวน 40 คน พี่เลี้ยง จำนวน 10 คน รวมเป็น 50 คน ) พัฒนาศักยภาพโดยมีทีมพี่เลี้ยง/ผู้ใหญ่ที่เข้าใจเด็กคอยประคับประคองดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานงานและพัฒนาเป็นแกนนำทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ในพื้นที่และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ และสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ให้เป็นนักณรงค์สร้างสรรค์กิจกรรมพื้นที่ ในรูปแบบ NEW NOMAL เป็นฐานวิถีชีวิตใหม่ สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ โดยการอบรมแกนนำเยาวชนเป็นการให้ความรู้ กระบวนการคิดเทคนิคการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานงดเหล้าจังหวัด1. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถแกนนำสำหรับต่อยอดงานในระดับจังหวัด3. เพื่อกำหนดแผนงานและร่วมวาง Time Line ปฏิทินการทำงาน ปี 2565 โดยการจัดทำแผนที่เดินดินในชุมชน ค้นหาคนดื่มหน้าเก่า หน้าใหม่ขอขอบคุณ นายกเทศบาลตำบลหลักเมือง เอื้อเฟื้อสถานที่ /มูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดราชบุรี แบ่งประสบการณ์และแรงจูงใจกับการเสียโอกาสตลอดชีวิตจากถูกคนเมาขับรถชน /คนหัวใจเพชรที่เลิกเหล้า ครอบครัวมีความสุขลดความรุนแรงในครอบครัว มีบ้าน มีรถยนต์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี#สคล.#สสส.#เครือข่ายเยาวชน#เครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันตก

กองบรรณาธิการ SDNThailand