จังหวัดเลย เตรียมจัด “งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลยปีนี้ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดโควิด”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางนวลลออ พุทธสิมา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานตรวจและเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

“งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โดยมี กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครองจังหวัด ตำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย(สคล.)โดยนางฐิติพันธ์ วงษ์คำจันทร์ นำเสนอจัดประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ เตรียมความพร้อมชี้แจงแนวทางการตรวจและเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานกาชาด จังหวัดเลย โดยใช้มาตรการ ตรวจ เตือน จับ ปรับ แม้นว่าทางคณะกรรมการจัดงานได้ประกาศงดจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตของศิลปินต่างๆแล้วก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาด ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเลย ส่วนการออกร้านของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและกิจกรรมอื่นๆสามารถดำเนินการได้บนมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น เพื่อให้งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลยปีนี้ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดโควิด ในที่ประชุมยังได้สรุป ประเด็นการลักลอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่ม มาจำหน่วยขายในงาน ไม่ว่าจะห่อปิด จำหน่ายให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องยึด จับปรับอย่างแน่นอน

และนางฐิติพันธ์ วงษ์คำจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย ยังนำเสนอให้ เครือข่ายเยาวชนทำการทดลองซื้อจากร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็นเช่นไร พร้อมสรุปบันทึกการประชุมCr:ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเลยCr:หนังสือพิมพ์​เมืองเลยนิวส์

กองบรรณาธิการ SDNThailand