สคล.จ.สตูล ประสานความร่วมมือภาคส่วนราชการท้องถิ่นขยายพื้นที่ขับเคลื่อนใหม่ ปี2565

20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล จัดการประชุมเชื่อมประสานการทำงานร่วมระหว่างภาคส่วนราชการท้องถิ่น ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์การริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ตำบลทุ่งนุ้ย พื้นที่อำเภอควนการหลง จังหวัดสตูล การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากความสำเร็จในการดำเนินงานของพื้นที่ตำบลคลองขุด และพื้นที่ตำบลควนกาหลง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล มีแนวคิดในการขายพื้นที่ใหม่ รักษาฐานทำงานเดิม สร้างความเข้มแข็งแกนนำชุมชน ผลักดันสู่แผนการทำงานร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น(กองทุนสุขภาพตำบล)การประชุมในครั้งนี้เริ่มจาการอัพเดทความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 2 พื้นที่ ที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นแรงบรรดาลใจพื้นที่ใหม่ ได้แก่ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด อำเภอเมืองจังหวัดสตูล และพื้นที่ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล พร้อมเปิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากพื้นที่ใหม่ เพื่อฟังความเป็นไปได้ในการในการขยายพื้นที่ในการขับเคลื่อนใหม่ ปี 2565

นายจำลอง บุญสนิท รองนายกองค์กรบริหารตำบลอุใดเจริญ ได้กล่าวว่า

โครงการนี้ เป็นโครงการที่ดี ยินดีให้การสนับสนุนเต็มที่ เนื่องจากเคยเป็นสมาชิกวงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รู้ดี ว่าผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมากมาย ต่อครัวเรือน สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ และอื่นฯ ณ ตอนนี้ ได้เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เด็ดขาดรู้สึกดี และเลิกได้ 4 ปี พร้อมเป็นแบบอย่างในการเลิกเหล้าในพื้นที่นายสมุทร มรรคเขต รองนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ้งนุ้ย สนใจเข้าร่วม และสนับสนุนพื้นที่ในการทำงานเต็มที่ จะคัดเลือกพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมโครงการ และอานาคตหากโครงการประสบความสำเร็จจะผลัดดันเข้าแผนงบประมาณของ อบต. เพื่อสร้างความยันยืนนายมุสตอฝา สุขมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล การทำงานเชิงประเด็นให้ความสำคัญพื้นที่ ร่วมคิดร่วมทำ เปิดประเด็นงดเหล้าพรรษา และต่อยอดประเด็นอื่นๆในพื้นที่ เช่นประเด็นบุหรี่ กระท่อม เป็นต้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความเข้มแข็งแกนนำ สามารถทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข

นายวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ จากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ได้ให้ความเห็นถึงบทบาทของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล รับบทบาทในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แกนเพื่อให้สามารถทำงานกับทาง พื้นที่ และเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงาน พร้อมถอดบทเรียนเพื่อการต่อยอดในการทำงานและขยายพื้นที่การทำงานในอนาคต

นายนพดล นพสุวรรณ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสตูล (สสจ.) ได้กล่าว

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นโครงการที่ดี ทำงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และพื้นที่สตูลยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ การบริโภคยาสูบที่ติดอับดับต้นๆของประเทศ ผมขอเสนอแนะให้ทำประเด็นลดยาสูบด้วย เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนสตูลทั้งนี้ การเสนองาน ครั้งนี้ มิใช่การเพิ่มภาระให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)และพื้นที่ แต่เป็นการทำงานร่วมภายใต้การสนับสนุนของพื้นที่ โดยมีเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามาขับเคลื่อนงานร่วม เพื่อลดนักดื่มหน้าเก่า สกัดนักดื่มหน้าใหม่ ส่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมาย

#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า#งดเหล้าใต้ล่าง#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ#สสส#ชมรมคนหัวใจเพชร#สคลใต้ล่าง#งดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand