เครือข่ายงดเหล้า และ สสส. จับมือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับปฐมวัย

หวังปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) ให้กับเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และสกัดนักดื่มหน้าใหม่ สู่อนาคตที่สดใส

18-19 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลกิตติยา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า  การพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม เป็นการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่าง 4กระทรวง ด้วยกัน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุข ถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่า ตรงตามหลักการส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ที่จะทำให้มนุษย์ ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตในอนาคต พลังบวกจะช่วยให้เกิดความคิดดีคิดเชิงสร้างสรรค์ลดความขัดแย้งรวมทั้งประสานกับจิตสำนึกที่ดีและมีทักษะแม้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการจะหวังสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าบุหรี่ คิดว่าเราสามารถดูรณาการการป้องกันปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ พร้อมกันไปได้ เช่น การเสี่ยงอุบัติเหตุ การเสี่ยงโรคภัยต่างๆ เป็นต้น

นางสาวมาลัย มินศรี ผู้จัดการโครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย เปิดเผยว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)และ สสส.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับจังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้ จำนวน 11 สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษเข้าร่วมอบรม 90 คน ทางโครงการปลูกพลังบวกฯ ได้มีแผนขยายเครือข่าย การดำเนินงานไปยังทุกสังกัดสถานศึกษาให้ครบทั้งจังหวัดมหาสารคาม อีกด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกพลังบวกครูปฐมวัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูไปบูรณาการกับแผนพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อเด็กเติบโตขึ้นต่อไป

นางกิตติยา มณีภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิติยาและดร.สุพรรณี  แซ่เจีย รองผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข กล่าว  ในฐานะโรงเรียนเอกชนแกนนำ ในอำเภอเมืองก็จะพยายามจะขยายผลไปยังสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานการศึกษาพื้นฐาน(สพป.เขต 1) และสถานศึกษาเอกชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในอำเภอเมืองก่อน

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีการเสริมพลังบวกครูเพื่อให้ครูไปสร้างพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่และมีการให้ความรู้เรื่องของกฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อให้ทราบข้อกฎหมายที่ควรปฏิบัติให้ถูกต้องอีกด้วย

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ