แหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้า/ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ชุมชนปลอดเหล้าเข้าใจโควิดและแหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้า อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยชมรมคนหัวใจเพชร ตั้งกองทุนสมทบชมรมร่วมกัยประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำพูน พื้นที่อำเภอลี้ ป่าซาง บ้านธิ บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง ในการเป็นเจ้ากฐินสามัคคีวัดดงหลวง โดยจะหทุนเวียนสับเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพเพื่อสนับสนุรกองทุนชมรมคนหัวใจเพชรจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน ได้ดำเนินการขยายการทำงานของชมรมให้เกิดความเข้มแข็งและเชื่อมประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ทราบวัตถุประสงค์ของชมรมต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand