ปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย หวัง..สกัดนักดื่มหน้าใหม่

เครือข่ายงดเหล้า และ สสส. จับมือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน หนุน..การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับปฐมวัย หวังปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) ให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการป้องกัน และสกัดนักดื่มหน้าใหม่ สู่อนาคตที่สดใส

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564  ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย (รุ่นที่ 2)  สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ซึ่งนายพัสกร พอใจ ผอ. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมครั้งนี้

นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัย ถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่า ตรงตามหลักการส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ที่จะทำให้มนุษย์ ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตในอนาคต พลังบวกจะช่วยให้เกิดความคิดดีคิดเชิงสร้างสรรค์ลดความขัดแย้งรวมทั้งประสานกับจิตสำนึกที่ดีและมีทักษะแม้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการจะหวังสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าบุหรี่แต่คิดว่าเราสามารถดูรณาการการป้องกันปัจจัยเสี่ยงอื่นๆพร้อมกันไปได้ เช่น การเสี่ยงอุบัติเหตุ การเสี่ยงโรคภัยต่างๆ เป็นต้น ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้

นางสาวมาลัย มินศรี ผู้จัดการโครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย เปิดเผยว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)และ สสส.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับจังหวัดน่าน มีการฝึกอบรม ฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นครู/ผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 300 คนได้อบรมรุ่นแรกแล้วตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 จำนวน 134 คนและรุ่นสองครั้งนี้ จำนวน 166 คน ทางโครงการปลูกพลังบวกฯ ได้มีแผนขยายเครือข่าย การดำเนินงานไปยังทุกสังกัดสถานศึกษาให้ครบทั้งจังหวัดน่านอีกด้วย เพื่อเป็นการบูรณาการแผนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกพลังบวกครูปฐมวัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูไปสื่อสารกับเด็กเล็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อเด็กเติบโตขึ้น นอกจากนั้นหวังให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดต้นแบบและขยายโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัยสู่จังหวัดอื่นต่อไป

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ