อาสาฬหบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์เรียกว่า “ธัมจักกัปวัตนสูตร” ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8   และถือว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  

ในปีนี้ สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรม นอกจากจะเตือนให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ยังนำพาให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วย ปณิธานแห่ง “สัมวาจา” เริ่มที่ตนเอง จะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อร่วมชาติ ร่วมสังคม ก้าวข้ามพันจากความทุกข์โทมนัส แปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์

วันสำคัญทางศาสนา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในวันพระใหญ่ วันมาฆบูชา วันวิสาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา  หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันอาสาฬหบูชา ชาวพุทธส่วนใหญ่ จะไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ รักษาศีล 5 และเวียนเทียน แต่ด้วยสถานการณ์เกิดโรคระบาดโควิด 19 เช่นนี้ ขอเชิญชวนเพื่อนๆ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข งดงานเลี้ยงสังสรรค์ไม่ดื่มเหล้า แล้วหันมาฟังเทศน์ออนไลน์อยู่บ้าน และร่วมเวียนทียนในแบบออนไลน์ ซึ่งช่วยรักษาระยะห่างและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ถึงอยู่บ้านแต่ก็ยังได้บุญ

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ