วันวิสาขบูชา ห้ามขายเหล้า ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติ ด้วยเกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดยปกติหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมปีนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำผู้ประกอปการร้านค้าและประชาชนให้งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืนของคืนวันที่ 25 พ.ค. 2564 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 26 พ.ค. 2564 เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายในวันสำคัญทางศาสนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารมายังโทรศัพท์ สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

เนื่องจากประเทศไทยและสังคมโลก ยังอยู่ในวิกฤตการณ์โรคระบาด โควิด-19 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สวมหน้ากากป้องกัน เว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือ และพกแอลกอฮอล์เจล นอกจากนี้ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะภาวะพิษของแอลกอฮอล์ ซึ่งมีพิษทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออวัยวะภายในร่างกายหลายระบบ และจะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายอีกด้วย.  

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ