เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 9 ภาค ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาและระดมทุนกองบุญ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบวชสร้างสุข

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบวชสร้างสุขสู่สุขภาวะของชุมชน และสังคมด้วยหลักพุทธธรรม มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม 9 ภาค ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 9 ภาค ยกระดับการขยายเครือข่ายและระดมทุนกองบุญประจำปี 2566 ณ วัดห้วยยอด จังหวัดตรัง และวัดลานแซะ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567

มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน และผลงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 9 ภาค สู่การพัฒนา และขยายเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ระดมทุนสนับสนุนกองบุญ สวัสดิการสังฆะเพื่อสังคม

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นิทรรศการผลงานของวัดห้วยยอด เช่น สังฆะศาลา ศูนย์พักฟื้นสงฆ์อาพาธ ชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดล เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ เช่น การจัดการตนเองของพระสงฆ์ กองบุญ วัดปลอดบุหรี่ และบวชสร้างสุข ระดมทุนกองบุญสวัสดิการสังฆะเพื่อสังคม

เวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา เกิดการขยายเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ได้รับเงินทุนสนับสนุนกองบุญสวัสดิการสังฆะเพื่อสังคม โดยประเด็นสำคัญ คือ เน้นการบวชแบบสร้างสุข ประหยัด เรียบง่าย ยึดหลักพระธรรมวินัย พัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ให้เป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม สนับสนุนกองทุน/บุญระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พระสงฆ์นักพัฒนาจาก 9 ภาค หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยคาดหวังให้เกิดการขยายเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา พัฒนางานด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม ส่งเสริมการบวชแบบสร้างสุข

พระครูสมุห์กฎษดา ขนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดห้วยยอด กล่าวว่า ที่วัดห้วยยอดเองก็ทำเรื่องการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์อยู่แล้ว และการดูแลสุขภาพของญาติโยม จึงเล็งเห็นว่าโครงการงานบวชสร้างสุข จะส่งผลดีต่อคนในพื้นที่ จึงนำโครงการเหล่านี้เข้ามาพัฒนาต่อ เพื่อให้คนในชุมชนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการภายในวัดห้วยยอดมี โครงการบวชสร้างสุข สามเณรสร้างสุข ชุมชนกรุณา สังฆะศาลา และศูนย์พักฟื้นสงฆ์อาพาธ ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

คุณชัยณรงค์ คำแดง ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานเครือขายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า โครงการงานบวชสร้างสุข ส่งเสริมให้ชาวพุทธจัดงานบวชแบบเรียบง่าย ประหยัด ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ลดการทะเลาะวิวาท โดยเริ่มจัดทำเป็นโมเดลทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2562 จนถึง 2564 มีการสำรวจข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 จากเฟส 1 เฟส 2 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 514 งาน จนเริ่มขยายโครงการ จาก 2564 ไปจนถึง 2568 เพื่อส่งต่อแนวคิด ให้ชาวพุทธได้จัดงานบวชแบบสร้างสุข ประหยัด เรียบง่าย ลดการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ถูกต้องตามพระธรรมวินัย รวมถึงการขยายเครือข่ายให้มากขึ้น สร้างบุญ สร้างกุศลอย่างแท้จริง

นางไพรัช วัฒนกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตรัง กล่าวเสริมว่า หลังจากที่เรามีโครงการบวชสร้างสุขเข้ามา วัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ก็มองเห็นความสำคัญ เรามาเรียนรู้ การสร้างความดี หากอยู่ในผ้าเหลืองอาจสร้างความดีได้มากกว่าประชาชนทั่วไปเสียด้วยซ้ำ ซึ่งวัดห้วยยอดเป็นพื้นที่ต้นแบบ 1 ใน 15 จังหวัด งานบวชสร้างสุข โดยท่านเจ้าอาวาส พระครูสมุห์กฎษดา ขนฺติกโร ถือว่าเป็นพระรุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์ และมีกิจกรรมมากมายที่ทำร่วมกับชุมชน ทั้ง สังฆะศาลา งานบวชสามเณรสร้างสุข ที่มีกลไกขับเคลื่อนที่ชัดเจน ซึ่งได้รับการสนับสนุนและยอมรับจากเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน จึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่คิดว่า เป็นพระที่มีอุดมการณ์ เป็นพื้นที่ต้นแบบงานบวชสร้างสุข พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดตรัง


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว : ธนิตา เขียวหอม / ธนบดี เจริญผล
ภาพ : ธนบดี เจริญผล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง