ชุมชนตำบลบ้านเกาะ ขยายผลธรรมนูญตำบลงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง สู่ “บ้านเกาะโมเดล” รับมือคนเชือนจากยาเสพติดในชุมชน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2576 ชุมชนตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเวทีประชุมออกแบบการรับมือกับปัญหาจิตเวชในชุมชนที่เป็นผลมาจากเหล้า-เบียร์และยาเสพติด รวมถึงการสำรวจเฝ้าระวังเชิงรุกทั้งกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เสี่ยง รวมถึงการบำบัดโดยชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพจิตในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด รวมถึงภาวะซึมเศร้า และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความวิตกกังวลกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบด้านพฤติกรรม และปัจจัยสิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่จะนำไปสู่การเสพและขายยาเสพติดได้ง่าย

ทางชุมชนตำบลบ้านเกาะ จึงได้ขยายผลธรรมนูญชุมชนงดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยง ที่เคยประกาศเมื่อต้นปี พ.ศ.2566 ยกระดับ สู่ ”บ้านเกาะโมเดล“ ที่จะมีการเฝ้าระวังแบบแสกนทุกหมู่บ้านภายใต้การจับมือของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ อสม.สู่การบำบัดและป้องกันเชิงรุก รวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของอำเภอพรหมคีรี สาธารณะสุขอำเภอ รพสต. อสม. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าในชุมชน ในรูปแบบด่านครอบครัว/ด่านชุมชน และช่วยกันสอดส่องดูแล เด็กและเยาวชน ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ พร้อมทั้งร่วมออกแบบกระบวนการเฝ้าวัง คัดกรอง และติดตามผลผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัด โดยใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ เป็นศูนย์ประสานงานหลัก สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน หรือผู้มีความเสี่ยงในเรื่องของยาเสพติด และมีคณะทำงานของผู้ใหญ่บ้าน 7 หมู่บ้าน ในการสังเกตเกตกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อในการบำบัดร่วมกับทางหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจจะเข้ารับการบำบัด เพื่อดูแลและป้องกันปัญหานี้อย่างจริงจัง ที่สำคัญคือการต่อยอดเรื่องราวไปสู่สังคม ชุมชน เด็กและเยาวชนได้ เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพจิต ไปจนถึงการลดระดับความรุนแรงก่อนที่จะไปถึงการเป็นผู้ป่วยจิตเวช และกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป

นายอภินันท์ เเสนเสนา กำนันตำบลบ้านเกาะ และประธานศูนย์เรียนชุมชนงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ กล่าวว่า ทุกชุมชนกำลังประสบปัญหายาเสพติด รวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังให้ความสำคัญเรื่อง “คนเชือน” หรือคนที่มีภาวะจิตเวชจากการใช้สารเสพติด ตำบลบ้านเกาะเคยประกาศธรรมนูญชุมชนสู้เหล้าโดยมีข้อหนึ่งระบุว่า เฝ้าระวังกลุ่มเสียงและพื้นที่เสี่ยงจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่วันนี้ตีรวมไปถึงยาเสพติด จึงชวนผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมออกแบบการยกระดับชุมชนสู้เหล้าสู่ “บ้านเกาะโมเดล” ที่จะป้องกันปัญหาจิตเวชชุมชนให้ได้ แบบมีส่วนร่วม ซึ่งผลการประชุมออกแบบได้แนวทางและวิธีการแล้วแต่ยังคงต้องติดตามและวัดผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
Facebook : SDN Futsal No-L 
Facebook : เครือข่ายงดเหล้า 

Sunset.