มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่าย ชื่นชมคนต้นแบบทำดีและรวมคนเยาวชน สร้างเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนมภายใต้การสนับสนุนสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ร่วมกับคณะกรรมการคุณภาพชีวิต(พชอ.)อำเภอนาทม องค์กการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานภาคีเครือข่าย มอบรางวัลชื่นชมคนต้นแบบทำดี ละกิจกรรมรวมคนเยาวชนYSDN/TO BE NUMBER ONE สร้างสุขภาพ เทศกาลดนตรีและศิลปะร่วมสมัย ปลอดเหล้าบุหรี่ ณ โรงเรียนนาทมวิทยา อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ซึ่งในพื้นที่มีการขับเคลื่อนงานการรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อบายมุขต่างๆ และยาเสพติด ในเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีการบูรณาการทำงานในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียนและสาธารณสุข การทำงานร่วมกันของคน3วัย (เด็ก คนทำงาน ผู้สูงอายุ) โดยกิจกรรมครั้งถือเป็นวันแห่งความรักและครบรอบ16ปี พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จึงมอบรางวัลชื่นชมคนต้นแบบทำดี 6 ประเภท ในการมีส่วนรณรงค์ลด ละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปฎิบัติตามกฎหมาย ได้แก่

  1. หมู่บ้านต้นแบบ
  2. บุคคลต้นแบบ
  3. ครูต้นแบบ
  4. ครอบครัวต้นแบบ
  5. ร้านค้าต้นแบบ
  6. เยาวชนต้นแบบ

ทางผู้ใหญ่ในพื้นที่เห็นความสำคัญเด็กและเยาวชนจึงมีการประกวดร้องเพลงชวนเลิกเหล้าประเภทประชาชนทั่วไป ร่วมถึงมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน นำสนอผลงานชมรมTO BE NUMBER ONE การประกวดร้องเพลง การแข่งขันเต้นCOVER
โดยนายรับเกียรติจากนายจิรวัฒน์ เวียงด้าน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ได้กล่าว “ขอชื่นชนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีการบูรณาการร่วมกันในการรณรงค์ ลด ละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งเสริมเยาวชนในการแสดงออกความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติด”
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่าย โรงเรียนในพื้นที่13 โรงเรียน แกนนำYSDNอำเภอนาทม แกนนำเยาวชนโรงเรียนบ้านเสาเล้า ชมรมคนหัวใจเพชร และภาคีเครืออำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาหว้า มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลในการขับเคลื่อนงานการรณงค์ลดปัจจัยเสี่ยงในจังหวัดนครพนมต่อไป


ภาพ/ข่าว นางสาวจันทรัช สารี เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนงานชุมชนและพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน