เดิน – วิ่ง การกุศล  “ล่นฮอมฮัก @บ้านโฮ่ง”

กิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล  “ล่นฮอมฮัก @บ้านโฮ่ง” ของอำเภอบ้านโฮ่ง ที่จัดขึ้นในวันนี้ การจัดกิจกรรมในวันนี้ ยังเป็นวันที่ตรงกับวันแห่งความรัก จึงเป็นการส่งเสริมให้คู่รักมีการออกกำลังกาย ทำให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะมีบุตรที่มีคุณภาพ อีกประการหนึ่ง การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ หน่วยงานผู้จัดได้กำหนดใช้เส้นทาง ที่เป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของนกยูง นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านโฮ่ง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายบุคลากรของส่วนราชการ ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง โดยจุดประกายให้ทุกคนออกกำลังกายโดยการ เดิน-วิ่ง ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี ซึ่งปัจจุบันการออกกำลังกายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย คือ การเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพซึ่งจะเห็นได้จากสถานที่ออกกำลังกายต่าง ๆ มีประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง นอกจากจะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายน้อย และเป็นการนำไปสู่สุขภาพที่ดีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นอกจากนี้กิจกรรมวันนี้จะได้นำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบเป็นทุนสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายบุคลากรของส่วนราชการ ประชาชนทุกเพศทุกวัย      จุดประกายให้ทุกคนออกกำลังกายโดยการ เดิน-วิ่ง ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพดี

2. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบเป็นทุนสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

กิจกรรมในวันนี้ เป็นการเดิน-วิ่ง ในระยะ 7.5 กิโลเมตร แบ่งเป็นรุ่น ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี, อายุ 16 – 45 ปี และอายุ 46 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว และเหรียญที่ระลึกสำหรับนักวิ่งทุกท่านที่เข้าเส้นชัย ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 และ รางวัลแต่งกายแฟนซี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน

นายจรัล  มณีจันสุข นายอำเภอบ้านโฮ่ง กล่าวว่าในนามของ คณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ล่นฮอมฮัก@บ้านโฮ่ง” หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรต่างๆ และพี่น้องประชาชนอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด กิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “ล่นฮอมฮัก @บ้านโฮ่ง” ในวันนี้ กระผมขอรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรม อำเภอบ้านโฮ่ง โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอบ้านโฮ่ง ได้มีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอบ้านโฮ่ง คือ การออกกำลังกาย เพื่อลดอ้วน ลดพุง และลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนอำเภอบ้านโฮ่ง โดยอำเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 39,848 คน มีแนวโน้มพบอุบัติการณ์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ จำนวน 225 ราย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จำนวน 649 ราย ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน สะสม 3,379 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8,479.72 ต่อแสนประชากร  มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สะสม 9,020 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 22,639.02 ต่อแสนประชากร ดังนั้นอำเภอบ้านโฮ่ง จึงได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ล่นฮอมฮัก@บ้านโฮ่ง”