“72 พรรษา จิตอาสา วิ่งปันสุข”อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)ได้มีมติร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล 72 พรรษา จิตอาสา วิ่งปันสุข

นายธนภัทร รัตนสมัย ปลัดอาวุโส อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม “72 พรรษา จิตอาส วิ่งปันสุข”นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่ง สำหรับทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้จะเห็ได้ว่า อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)ได้มีมติร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล 72 พรรษา จิตอาสา วิ่งปันสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณในการสมทบ “กองทุนคนกัลยาณิวัฒนา ไม่ทอดทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงคนไข้อนาถา และผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา”กองทุนกัลยาณิวัฒนา ไม่ทอดทิ้งกัน”ได้ให้ความช่วยเหลือตามลำดับ จากจากจะเป็นการหางบประมาณ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง คนไข้อนาถา และผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย จิตที่ดี ที่ปลอดสุรา และยาสูบ

นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ กล่าวว่าในนามตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกัลป์ยาณิวัฒนา (พชอ.) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่ได้มีมติร่วมกัจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “72 พรรษา จิตอาสา วิ่งปันสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจักหางบประมาณในการสมทบทุน “กองทุนคนกัลยาณิวัฒนาไม่ทิ้งกัน” ได้ให้ความช่วยเหลือ และได้มองเงินให้กับผู้ป่วย ผู้ยากไร้เป็นค่าเดินทางไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดจำนวน 87 ราย เป็นเงิน 174,000 บาท

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการ วัด โรงพยาบวัดจันทร์ สาธารรสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในส่วน สพฐ.และในส่วนเอกชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร้านค้า เครือข่ายสุขภาพ อสม.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และพี่น้องประชานในพื้นที่อำเภอกัลป์ยาณิวัฒนา ร่วมถึงนักวิ่ง นักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ