สคล.ตอนใต้บน จัดกระบวการเสริมพลังกลุ่มผู้หญิงและทักษะ Facilitator

      เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อิงธารรีสอร์ท & แคมป์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเสริมพลังหญิงและทักษะกระบวนการ Facilitator(FA) ให้กับแกนนำกลุ่มผู้หญิงที่ขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนและกลุ่มภาคี เครือข่ายที่ทำงานร่วม พร้อมทั้งชวนสร้างชีวิตการทำงานเพี่อสังคมให้สมดุลและชุมชนในอุดมคติร่วมกัน
      ด้าน นางหทัยรัตน์ คงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนไทรทอง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ รวมถึงเป็นชุมชนสู้เหล้าและขับเคลื่อนงานเข้มข้น กล่าวว่า การเสริมพลังผู้หญิงหรือพลังแม่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นพลังใจในการขับเคลื่อนงาน  อีกทั้งการเสริมสร้างทักษะ FA ในการทำงานขับเคลื่อนเพื่อชุมชน และสังคมนั้นก็เป็นส่วนสำคัญเช่น เพราะในการทำงานชุมชนที่ผ่านมามีการใช้ทักษะ FA โดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งมาจากความรู้ที่ฝังลึก (Tacit knowledge) ดั้งนั้นการเรียนรู้ทักษะ FA อย่างลึกซึ้งและครบองค์ประกอบ จะนำสู่การจัดกระบวนการที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

Sunset.