จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเวทีเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา 6 ศูนย์เรียนรู้ฯ

  ทางประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้งดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยงทั้ง 6 ศูนย์ ได้ดำเนินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้แคมเปญฤดูกาลสุขปลอดเหล้า (Healthy Sobriety Season) โดยแกนนำชุมชนที่ทำงานขับเคลื่อนงานงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนและนายอำเภอนักรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้ที่สนใจลงนามเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว และได้มีการเข้าไปช่วยเหลือ ติดตาม ให้กำลังใจกับผู้ร่วมลงนาม ตลอดโครงการฯ 3 เดือน จนสามารถงดเหล้าได้ครบตามระยะเวลา และในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2566 ทั้งหมด 275 คน หลังจากออกพรรษา จึงมีการจัดเวทีเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลต้นแบบที่สามารถงดเหล้าตลอดโครงการฯ ในแต่ละศูนย์การเรียนรู้ฯ ดังนี้
     1.ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน
     2.ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงชุมชนทวดทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน
     3.ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงชุมชนกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน
     4.ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงชุมชนหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน 
     5.ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน จำนวน 60 คน
     6.ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงชุมชนเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน
  โดยการจัดเวทีเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี หลังจากออกพรรษาไปแล้ว เพื่อมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่บุคคลต้น และเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สร้างกำลังใจ และเป็นจุดเริ่มต้นเลิกเหล้าตลอดชีวิต  

Sunset.