YSDN อำเภอพาน เชียงราย “พัฒนาศักยภาพเยาวชน 2023 “

เริ่มขึ้นแล้ว กับพื้นที่แห่งการค้นหาแกนนำผู้ขับเคลื่อน YSDN อำเภอพาน วันที่ 2 ธันวาคม 2566 YSDN อำเภอพาน ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ YSDN อำเภอพาน ” YSDN PHAN CAMP 2023 ” ขึ้น ณ ภูพานรีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับ โดยมีแกนนำเยาวชนจาก 4 โรงเรียนมัธยมในพื้นที่อำเภอพาน ประกอบไปด้วย โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โรงเรียนนครวิทยาคมและโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

โดยเนื้อหาการอบรมในวันแรกส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้าสู่การพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำเยาวชนตามธรรมชาติ พัฒนากระบวนการทำงานของกลุ่มเพื่อการละลายกำแพงทางสถาบัน ให้ว่าที่แกนนำ YSDN พาน สามารถที่จะดำเนินงานทั้งในและนอกพื้นที่ของโรงเรียนได้และสามารถดำเนินงานกับผู้คนต่างโรงเรียน ต่างเพศ ต่างวัย ต่างสถานะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นด้วยกระบวนการ “เป็ดเจ้าปัญหา” และ “กงล้อ 4 ทิศ”

พร้อมทั้งยังได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของแกนนำด้วยความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ผ่านกิจกรรม “ฝ่ามหันตภัยร้ายแอลกอฮอล์” ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง เชื่อมเข้าสู่การชวนคิดชวนคุยจากวิทยากรผู้ใหญ่ใจดีพี่ยุพดี สุทธนู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้เป็นอนุกรรมการพานพัฒนาพื้นที่ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ พาเหล่าแกนนำพลิกมุมคิดปรับมุมมอง ร่วมคาดการณ์และหาแนวทางรับมือกับปัญหาที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น โดยผลจากการระดมความคิดเห็นของเหล่าแกนนำ แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของเด็กและเยาวชนต่อปัญหาต่าง ๆ ของสังคม เกิดมุมมองใหม่ ๆ ที่น่าสนใจแก่ผู้ใหญ่และแกนนำ YSDN อำเภอพาน

กระบวนการเรียนรู้ตลอดทั้ง 1 วัน เกิดผลการเรียนรู้ต่อเหล่าแกนนำที่เข้าร่วม และเกิดความหวังที่ดีต่ออนาคตของอำเภอพานว่าต่อจากนี้อำเภอพานจะต้องน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยพื้นที่ปลอดภัยปราศจากปัญหาซึ่งมีที่มาจากเหล้าบุหรี่ น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยผู้คนที่มีคุณภาพ และน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยกลุ่มคนที่พร้อมที่จะพัฒนาอำเภอพาน ในนาม YSDN พานเชียงราย ต้องขอบคุณใหญ่ใจดีทุกท่านได้เปิดโอกาสให้น้องเยาวชน ได้คิด วางแผนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน

ภาพและข่าวโดย : ชนิศรา เสนามงคล Y-SDN พาน เชียงราย