ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนวิ่งฮอมบุญคนหล่ายดอยครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ บ้านปวงคำ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ฮอมบุญคนหล่ายดอยครั้งที่ 2 ภายใต้การขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกับ ชุมชนเอื้ออาทร (คนหล่ายดอยไม่ทิ้งกัน) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง และประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำพูน

นายจรัญ มณีจันสุข นายอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่ พชอ.ขับเคลื่อนประเด็น ชุมชนเอื้ออาทร (คนหล่ายดอยไม่ทอดทิ้งกัน) เราคงจะตระหนักร่วมกันว่า สังคมของอำเภอทุ่งหัวช้าง ยังมีอีกหลายคน หลายครอบครัวที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ที่คนทุ่งหัวช้างด้วยกันเองต้องหันกลับมามอง และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ก่อนนำส่งให้ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “กองทุนคนหล่ายดอยไม่ทอดทิ้งกัน” เป็นอีกหนึ่งพลังชุมชนอำเภอ และกัลยาณมิตร ที่สร้างเพื่อช่วยคนทุ่งหัวช้างให้มีพลังใจ พลังกายที่จะสู้ชีวิตต่อไป

สำหรับกิจกรรม เดิน-วิ่ง ฮอมบุญคนหล่ายดอยไม่ทอดทิ้งกัน มีวัตถุประสงค์ (1.) เพื่อให้คนทุ่งหัวช้าง ได้รวมพลังมีส่วนร่วมกจิกรรมในการรายได้สมทบ “กองทุนคนหล่ายดอยไม่ทอดทิ้งกัน” (2.) เพื่อให้การรณรงค์ และส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ และการรู้เท่าทันเรื่องปัจจัยด้านสุขภาพ

ด้านนายปฐม ติ๊บหน่อย ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย พชอ.ประเด็น ชุมชนเอื้ออาทร (คนหล่ายไม่ทอดทิ้งกัน) กล่าวว่า อำเภอทุ่งหัวช้างได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปี 2566-2567 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความรอบรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และด้านชุมชนเอื้ออาทร เพื่อส่งเสริมให้สังคมทุ่งหัวช้างเป็นชุมชนแห่งการเอื้ออาทร รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งฮอมบุญคนหล่ายครั้งที่ 2 ขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ เดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร และ วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร