ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครศรีฯ ร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมของจังหวัด

   
   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทำงานภาคประชาสังคม ได้ร่วมประชุมมอบนโยบายด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และเวทีเสวนาบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปลอดภัย ร่วมกับป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดป้องกัน 23 อำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสกุล ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโดยยึดนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง การรายงานข่าวและการรายงานเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทง 
    เน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการกวดขันเรื่องห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และการสำรวจฐานข้อมูลร้านจำหน่ายใบกระท่อม น้ำกระท่อม ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 23 อำเภอ และห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อเป็นแนวนโยบายในการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งมอบนโยบายการสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัย และยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีก 1 ชุดปฏิบัติการ ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป 

Sunset.