อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม“ วิ่งอิ่มบุญสานอุ่นไอรัก ครั้งที่ 2 ”

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดป่าไม้แดง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง “ วิ่งอิ่มบุญสานอุ่นไอรัก ครั้งที่ 2 ” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณะกรรมกิจกรรมเดิน – วิ่ง “ วิ่งอิ่มบุญสานอุ่นไอรัก ครั้งที่ 2 ” ที่ต้องการให้ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ในประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้เกิดความร่วมมือในการทำงานของทุกองค์กรในอำเภอไชยปราการ เพื่อระดมทุนขับเคลื่อนงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอไชยปราการ เพื่อระดมทุนขับเคลื่อนงานชมรมคนหัวใจเพชร อ.ไชยปราการ เพื่อระดมทุนในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ

นายปธิกร เอี่มมสอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอไชยปราการ เป็นองค์กรรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีส่วนในการแก้ไขปัญหา การสนับสนุนกิจกรรมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ การรณรงค์งานงดเหล้าเข้าพรรษา ทั้งนี้ สสส. และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จะมี Theme การรณรงค์ที่แตกต่างกันไปเพื่อกระตุ้นสนับสนุนให้ประชาชนใช้โอกาสเข้าพรรษาลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งเป็นโอกาสให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรชุมชนในการร่วมรณรงค์ ทั้งระดับการนโยบายจากหน่วยงานต่างๆ, ระดับงานเครือข่าย ชุมชน ตำบล อำเภอ ตลอดจนระดับการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อเชิญชวนให้เกิดการงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาจึงใช้กิจกรรมวิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด และหันมารักสุขภาพมากขึ้น

พระครูวรสุตเขต เจ้าอาวาสวัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าโครงการวิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก ครั้งที่ 2 ได้เล็งเห็นว่า “เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อโรค การบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอไชยปราการ เครือข่ายชมรมคนหัวเพชร ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่าย ร่วมจัดวิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก ครั้งที่ 2  เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หันมารักสุขภาพ ใช้โอกาสเข้าพรรษานี้ตั้งใจดูแลสุขภาพลดละเลิกอบายมุขและแอลกอฮอล์  ส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมค่านิยมการดูแลสุขภาพ “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง”

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หันมารักสุขภาพ ใช้โอกาสและตั้งใจดูแลสุขภาพลดละเลิกอบายมุขและแอลกอฮอล์

๒.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมค่านิยมการดูแลสุขภาพ “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง”

๓.เพื่อการกุศลนำเงินรายได้หลังค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอไชยปราการ