ประชุมยกระดับการขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงชุมชนสู่การท่องเที่ยวปลอดเหล้า ปลอดภัย

      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ จัดประชุมคณะทำงานและทีมงานขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนของตำบลบ้านเกาะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
      ด้านกำนันอภินันท์ แสนเสนา ประธานศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ กล่าวว่า ในปีนี้จะมีการปรับคณะทำงานชุดใหม่ให้ครอบคลุม 4 กลุ่มหลักในชุมชน คือ ทีมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำอสม. อบต.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ในการดำเนินงานผลักดันการทำงานลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนสู่ชุมชนการท่องเที่ยวปลอดเหล้า ปลอดภัย สร้างแรงกระตุ้นในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทุกรูปแบบ และเสนอข้อมูลให้นายอำเภอพรหมคีรีทำการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยจะมีการอัพเดทข้อมูลคนหัวใจเพชร และการจัดสภาพแวดล้อมชุมชนปลอดเหล้า แหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้า และแนวทางการเปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพของด้านมัคคุเทศก์น้อยเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนในการแลกเปลี่ยน/จำหน่ายสินค้ากับเครือข่ายทั่วประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งตามรอยพระเจ้าตากสิน พิชิตถ้ำตากฟ้า 245 ขั้น ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 นี้

Sunset.